❞ كتاب مرواریدهای پنهان مختصری ازسیرت رسول الله ❝  ⏤ موسی بن راشد العازمی

❞ كتاب مرواریدهای پنهان مختصری ازسیرت رسول الله ❝ ⏤ موسی بن راشد العازمی
الحمد الله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام علی أشرف
َ الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد، وعلی آله وصحبه ن اهتدی
وم

... َبه ْديه إلى يوم الدين. أما بعد
کتابی که پیش روی شماست، مختصری است از سیرت رسول الله ج،
که برادر بزرگوارمان شیخ موسی راشد العازمی آن را به رشته تحریر در
آورده، و این حقیر چون اختصار آن را مفید دیدم، به فارسی برگردانده، و در
برخی مواضع برای توضیح بیشتر مطالبی را به آن افزوده، و آن را به
قسمتھای اصلی و فرعی تقسیم نمودم، به گونهای که سیرت رسول الله ج
از ولادت تا وفات را به چھارده قسمت تقسیم نموده، که به ترتیب زیر
میباشد:
قسمت اول: از ولادت تا بعثت
قسمت دوم: از بعثت تا ھجرت به مدینه
قسمت سوم: ھجرت به مدینه
قسمت چھارم: اتفاقات سال اول ھجری
قسمت پنجم: اتفاقات سال دوم ھجری
قسمت ششم: اتفاقات سال سوم ھجری
قسمت ھفتم: اتفاقات سال چھارم ھجری
قسمت ھشتم: اتفاقات سال پنجم ھجری
قسمت نھم: اتفاقات سال ششم ھجری
قسمت دھم: اتفاقات سال ھفتم ھجری

٢ مرواریدهای پنهان، مختصری از سیرت رسول الله ج
قسمت یازدھم: اتفاقات سال ھشتم ھجری
قسمت دوازدھم: اتفاقات سال نھم ھجری
قسمت سیزدھم: اتفاقات سال دھم ھجری
قسمت چھاردھم: اتفاقات سال یازدھم ھجری ووفات رسول الله ج
و ھر قسمت شامل عناوینی فرعی است، که برای سھولت و وضوح بیشتر
آن را شماره گزاری کردم.

ّاين كتاب دربرگیرنده روایات و احادیثی در مورد زندگی رسول الله صلی الله علیه وسلم از تولد تا وفات ایشان است. روایات این کتاب بر حسب وقایع و پیش آمده های پی هم در زندگی رسول الله صلی الله علیه وسلم آورده شده است، همچنین در مورد صحیح و ضعیف بوده بعضی از این روایات تحقیق علمی صورت گرفته و در توضیح احادیث و آیات از گفتارهای مفسرین و محدثین استفاده شده است
موسی بن راشد العازمی - موسى بن راشد العازمي

كويتي متخصص في السيرة النبوية

من مؤلفاته:
• اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون
• الجامع في الخصائص
• سيرة العتيق
❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ مرواریدهای پنهان مختصری ازسیرت رسول الله ❝ ❱
من كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
مرواریدهای پنهان مختصری ازسیرت رسول الله

1972م - 1445هـالحمد الله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام علی أشرف
َ الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد، وعلی آله وصحبه ن اهتدی
وم

... َبه ْديه إلى يوم الدين. أما بعد
کتابی که پیش روی شماست، مختصری است از سیرت رسول الله ج،
که برادر بزرگوارمان شیخ موسی راشد العازمی آن را به رشته تحریر در
آورده، و این حقیر چون اختصار آن را مفید دیدم، به فارسی برگردانده، و در
برخی مواضع برای توضیح بیشتر مطالبی را به آن افزوده، و آن را به
قسمتھای اصلی و فرعی تقسیم نمودم، به گونهای که سیرت رسول الله ج
از ولادت تا وفات را به چھارده قسمت تقسیم نموده، که به ترتیب زیر
میباشد:
قسمت اول: از ولادت تا بعثت
قسمت دوم: از بعثت تا ھجرت به مدینه
قسمت سوم: ھجرت به مدینه
قسمت چھارم: اتفاقات سال اول ھجری
قسمت پنجم: اتفاقات سال دوم ھجری
قسمت ششم: اتفاقات سال سوم ھجری
قسمت ھفتم: اتفاقات سال چھارم ھجری
قسمت ھشتم: اتفاقات سال پنجم ھجری
قسمت نھم: اتفاقات سال ششم ھجری
قسمت دھم: اتفاقات سال ھفتم ھجری

٢ مرواریدهای پنهان، مختصری از سیرت رسول الله ج
قسمت یازدھم: اتفاقات سال ھشتم ھجری
قسمت دوازدھم: اتفاقات سال نھم ھجری
قسمت سیزدھم: اتفاقات سال دھم ھجری
قسمت چھاردھم: اتفاقات سال یازدھم ھجری ووفات رسول الله ج
و ھر قسمت شامل عناوینی فرعی است، که برای سھولت و وضوح بیشتر
آن را شماره گزاری کردم.

ّاين كتاب دربرگیرنده روایات و احادیثی در مورد زندگی رسول الله صلی الله علیه وسلم از تولد تا وفات ایشان است. روایات این کتاب بر حسب وقایع و پیش آمده های پی هم در زندگی رسول الله صلی الله علیه وسلم آورده شده است، همچنین در مورد صحیح و ضعیف بوده بعضی از این روایات تحقیق علمی صورت گرفته و در توضیح احادیث و آیات از گفتارهای مفسرین و محدثین استفاده شده است .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

مقدمهی مترجم......................................................١
مقدمهی مؤلف .......................................................٣
قسمت اول: از ولادت رسول الله ج تا بعثت ایشان..................٤
(۱ (ازدواج پدر ومادر رسول الله ج، ووفات پدرشان: ......................٤
(۲ (ولادت وشیرخوارگی: ......................................................٤
ْ (۳ (شق ر
ْ الص رسول الله ج ر َّ د

وم نبوت: ...................................٥ُ ھ
(۴ (سرپرستی پدربزرگ وعمویشان: ..........................................٥
ْ ف و ف ِ (۵ (جنگ جار
ُ ح ول ِ ل
ُ ض
ف
ال : ..............................................٦ْ
(۶ (ازدواج با خدیجهل:....................................................٦
(۷ (شرکت رسول الله ج در بنای کعبه:.....................................٦
(۸ (برخی صفات رسول الله ج:...............................................٧
(۹ (مقدمات نزول وحی: .......................................................٧
قسمت دوم: از بعثت رسول الله ج تا هجرتشان به مدینه .........٨
(۱۰ (شروع دعوت رسول الله ج: ............................................٨
(۱۱ (دعوت مخفیانه:...........................................................٨
(۱۲ (دعوت علنی:..............................................................٨
(۱۳ (عکس العمل قریش در مقابل دعوت علنی پیامبر ج:...............٩

ب مرواریدهای پنهان، مختصری از سیرت رسول الله ج
(۱۴ (شکنجه شدن مسلمانان توسط قریشیان:...........................١٠
(۱۵ (استھزای پیامبر ج: ....................................................١٠
(۱۶ (ھجرت به حبشه:.......................................................١١
(۱۷ (اسلام آوردن حمزه وعمرب: .....................................١١
(۱۸ (تطمیع پیامبر ج وطلب معجزه از ایشان:...........................١٢
(۱۹ (ھجرت دوم به سوی حبشه:..........................................١٢
(۲۰ (تحریمھای قریش:......................................................١٣
(۲۱ (وفات ابو طالب:.........................................................١٣
(۲۲ (وفات ام المؤمنین خدیجهل:.....................................١٤
َ (۲۳ (ازدواج رسول الله ج با عایشه و ة
ْد
س ب:......................١٥ َ و
(۲۴ (شدت یافتن اذیت وآزار قریش پس از وفات ابو طالب: ............١٥
(۲۵ (اجازهی ابو بکرس برای ھجرت: .....................................١٦
(۲۶ (رفتن رسول الله ج به طائف:.........................................١٧
(۲۷ (اسراء ومعراج ۱) اتفاقات پیش از سفر) .............................١٧
(۲۸ (اسراء ومعراج ۲) در مسجد الأقصی) ................................١٨
(۲۹ (اسراء ومعراج ۳) آغاز معراج).........................................١٩
(۳۰ (اسراء ومعراج ۴) در آسمان دنیا)....................................١٩
(۳۱ (اسراء ومعراج ۵) در آسمان دوم، سوم، چھارم و پنجم)..........١٩
(۳۲ (اسراء ومعراج ۶) در آسمان ششم و ھفتم).........................٢٠
(۳۳ (اسراء ومعراج ۷) ادامه سفر) .........................................٢٠
(۳۴ (اسراء ومعراج ۸) بالاترین مقام)......................................٢١
(۳۵ (اسراء ومعراج ۹) ھدایای الھی) ......................................٢١
(۳۶ (اسراء ومعراج ۱۰) بازگشت از سفر) .................................٢١

فهرست موضوعات ج
(۳۷ (اسراء ومعراج ۱۱) تعیین اوقات نماز)...............................٢٢
(۳۸ (دو نیم شدن ماه:.......................................................٢٢
(۳۹ (دعوت قبایل به اسلام:.................................................٢٣
(۴۰ (سر آغاز ایمان آوردن انصار:...........................................٢٣
َ (۴۱ (بیعت به
ع اول: ........................................................٢٤ َ ق
َ (۴۲ (ارسال ب
ْ ع
َ م بن ُ ص
ُ م
یرس به مدینه: ................................٢٤ ْ ع

َ (۴۳ (بیعت به
ع دوم:........................................................٢٥ َ ق
َ (۴۴ (مفاد بیعت به

ع دوم: .................................................٢٥ َ ق
قسمت سوم: هجرت به مدینه ..................................... ٢٧
(۴۵ (آغاز ھجرت صحابه به مدینه:.........................................٢٧
(۴۶ (اولین مھاجرین: ........................................................٢٧
(۴۷ (ھجرت عمر بن الخطابس:...........................................٢٨
(۴۸ (ھجرت اکثر مسلمانان به مدینه: .....................................٢٨
(۴۹ (ھجرت رسول الله ج ۱) انتخاب ھمراه):...........................٢٨
(۵۰ (ھجرت رسول الله ج ۲) نقشه قریش وشروع سفر):..............٢٩
(۵۱ (ھجرت رسول الله ج ۳) قریش در تعقیب رسول الله ج):.......٢٩
(۵۲ (ھجرت رسول الله ج ۴) خادم و راھنما): ..........................٣٠
(۵۳ (ھجرت رسول الله ج ۴) اتفاقات سفر ھجرت):....................٣٠
(۵۴ (ھجرت رسول الله ج ۵) اتفاقات سفر ھجرت):....................٣١
ق : ........................................٣١) ُ ۵۵ (رسیدن رسول الله ج به باء
(۵۶ (اولین نماز جمعه در اسلام:...........................................٣٢
(۵۷ (ورود رسول الله ج به مدینه:.........................................٣٢

د مرواریدهای پنهان، مختصری از سیرت رسول الله ج
(۵۸ (استقبال اھل مدینه از رسول الله ج:................................٣٢
(۵۹ (اقامت رسول الله ج:...................................................٣٣
قسمت چهارم: اتفاقات سال اول هجری..........................٣٤
(۶۰ (بنای جامعهی مدینه:..................................................٣٤
(۶۱ (وبای مدینه:.............................................................٣٤
(۶۲ (ازدواج رسول الله ج با عایشهل:.................................٣٤
(۶۳ (تغییر نام یثرب:.........................................................٣٥
(۶۴ (مشروعیت اذان:........................................................٣٥
َ (۶۵ (اسلام آوردن عبد الله بن م

س س: ..................................٣٥ َ لا

َ (۶۶ (خرید چاه ه

ر توسط عثمانس:....................................٣٥ ُ وم
(۶۷ (تکمیل تعداد رکعات نماز: .............................................٣٦
(۶۸ (اجازهی جھاد: ..........................................................٣٦
ّ (۶۹ (ه
ی
ِ
س حمزه بن عبد المطلبس: .....................................٣٧ َ ر
ّ (۷۰ (ه
ی
ِ
َ س ة َ ر
ْ د
َی
ع س:.........................................................٣٧ ُ ب
ّ (۷۱ (ه
ی
ِ
ْ س د َ ر
ّ س بن أبی اص َ ع

و س: .........................................٣٧ َ ق
قسمت پنجم: اتفاقات سال دوم هجری...........................٣٨
ْ (۷۲ (غزوهی واء
ب
أ : ............................................................٣٨َ
ب : ...........................................................٣٨) َ ۷۳ (غزوهی واط
َ (۷۴ (غزوهی

ع یرة: .........................................................٣٨ ُ ش
(۷۵ (غزوهی بدر الأولی:.....................................................٣٨
(۷۶) ِ
َ ر
یه نخله:..............................................................٣٨ّ س
(۷۷ (تغییر قبله: ..............................................................٣٩

فهرست موضوعات ه
(۷۸ (واجب شدن روزه وزکات فطر:........................................٣٩
(۷۹ (غزوهی بدر: .............................................................٣٩
(۸۰ (وفات رقیه دختر رسول الله ج:......................................٤٠
(۸۱ (ازدواج علی وفاطمهب:...........................................٤٠
َ (۸۲ (غزوهی بنی
ق
ی قاع ْ
ن :....................................................٤٠ُ

ِ (۸۳ (غزوهی

الس یق:.........................................................٤٠ َّ و
(۸۴ (اولین عید قربان: .......................................................٤١
ُ (۸۵ (وفات عثمان بن ون
ْ ع
م س: ..........................................٤١ َ ظ
قسمت ششم: اتفاقات سال سوم هجری ..........................٤٢
َ (۸۶ (غزوهی بنی
ُ ل
یم: .....................................................٤٢ْ س

ْ (۸۷ (غزوهی ذی ر
م
ا : ........................................................٤٢َ

(۸۸) ِ
َ ر
یه زید بن حارثهس: ................................................٤٢ّ س
(۸۹ (ازدواج عثمان با ام کلثومب: ....................................٤٢
َ (۹۰ (ازدواج رسول الله ج با ه
ْ ص
ح ل: ................................٤٣ َ ف

َ (۹۱ (ازدواج رسول الله ج با زینب بنت
ُ ز
ی ة ْخ
م ل:...................٤٣َ

ُ (۹۲ (غزوهی د
ح
ا : ............................................................٤٣ُ
قسمت هفتم: اتفاقات سال چهارم هجری ........................٤٥
(۹۳) ِ
َ ر
َ یه ابو مه ّس
س س ووفات او: ..........................................٤٥ َ ل

(۹۴) ِ
َ ر
َ یه عبد الله بن ّس
ن
ُ
یسس:...........................................٤٥ ْ أ

(۹۵) ِ
َ ر
ر یع:.............................................................٤٦ َ یه ج ّس
َ (۹۶ (فاجعهی چاه ة
ُون
م :....................................................٤٦َ ع

َ (۹۷ (غزوهی بنی

ن یر:......................................................٤٦َ ض

و مرواریدهای پنهان، مختصری از سیرت رسول الله ج
(۹۸ (غزوهی بدر دوم:........................................................٤٧
َ (۹۹ (ازدواج رسول الله ج با ام ة
م
َ
س ل: ..............................٤٧ َ ل

ْ (۱۰۰ (ازدواج رسول الله ج با زینب بنت ش

ج ل..................٤٨ َ ح

ْ (۱۰۱ (برخی صفات ام المؤمنین زینب بنت ش

ج ل: .............٤٩ َ ح
قسمت هشتم: اتفاقات سال پنجم هجری .........................٥٠
ِ (۱۰۲ (غزوهی بنی ق
َ ل
ْ ط
م : ................................................٥٠ ُ ص

َ (۱۰۳ (ازدواج رسول الله ج با
ُ و
َ ی ة ْج
ی
ر ل:..............................٥٠ِ

ْ (۱۰۴ (حادثهی ک

ا (تھمت به ام المؤمنین عایشهل):.............٥١ِ ف
(۱۰۵ (غزوهی خندق ........................................................٥١
َ (۱۰۶ (غزوهی بنی
ر
ُ
یظه ۱................................................:٥٣ ْ ق

َ (۱۰۷ (غزوهی بنی
ر
ُ
َ یظه ۲) :تصمیم گیری در مورد بنی ْ ق
ر
ُ
یظه):...٥٣ ْ ق

َ (۱۰۸ (غزوهی بنی
ر
ُ
ْ یظه ۳) وفات د ْ ق

م س):..................٥٤ ُ س بن عاذ َ ع
قسمت نهم: اتفاقات سال ششم هجری ...........................٥٥
(۱۰۹) ِ
َ ر
یهھا پس از غزوهی خندق:......................................٥٥ّ س
َ (۱۱۰ (غزوهی
ُ د
ْح
ی
ِ
ب
َ ٥٦................................................... :۱ یه

َ (۱۱۱ (غزوهی
ُ د
ْح
ی
ِ
ب
َ ٥٧................................................... :۲ یه

َ (۱۱۲ (غزوهی
ُ د
ْح
ی
ِ
ب
َ ٥٧................................................... :۳ یه

َ (۱۱۳ (غزوهی
ُ د
ْح
ی
ِ
ب
َ ٥٨................................................... :۴ یه

َ (۱۱۴ (غزوهی
ُ د
ْح
ی
ِ
ب
َ ٥٨................................................... :۵ یه

َ (۱۱۵ (غزوهی
ُ د
ْح
ی
ِ
ب
یه ۶) بیعت رضوان): ................................٥٩َ

َ (۱۱۶ (غزوهی
ُ د
ْح
ی
ِ
ب
یه ۷) بیعت رضوان): ................................٥٩َ

َ (۱۱۷ (غزوهی
ُ د
ْح
ی
ِ
ب
یه ۸) فضیلت بیعت رضوان):.......................٦٠َ

فهرست موضوعات ز
َ (۱۱۸ (غزوهی
ُ د
ْح
ی
ِ
ب
یه ۹) بیعت عثمان):.................................٦٠َ

َ (۱۱۹ (غزوهی
ُ د
ْح
ی
ِ
ب
یه ۱۰) صلح حدیبیه):...............................٦١َ

َ (۱۲۰ (غزوهی
ُ د
ْح
ی
ِ
ب
یه ۱۱) پس از صلح حدیبیه): ......................٦١َ

َ (۱۲۱ (غزوهی
ُ د
ْح
ی
ِ
ب
یه ۱۲) عمره حدیبیه): ..............................٦٢َ

َ (۱۲۲ (غزوهی
ُ د
ْح
ی
ِ
ب
یه ۱۳) نزول سورهی فتح):.........................٦٢َ

َ (۱۲۳ (غزوهی
ُ د
ْح
ی
ِ
ب
یه ۱۴) تأثیر صلح حدیبیه):.........................٦٣َ
قسمت دهم: اتفاقات سال هفتم هجری .......................... ٦٥
(۱۲۴ (فرستادن نامه برای پادشاھان ۱.................................. :٦٥
(۱۲۵ (فرستادن نامه برای پادشاھان ۲.................................. :٦٥
َ (۱۲۶ (غزوهی ذی د
ر
َ ٦٦...................................................:۱ ق

َ (۱۲۷ (غزوهی ذی د
ر
َ ٦٦...................................................:۲ ق

َ (۱۲۸ (غزوه
خ
ْ ٦٧.........................................................:۱ یبر

َ (۱۲۹ (غزوه
خ
ْ ٦٨.........................................................:۲ یبر

َ (۱۳۰ (غزوه
خ
یبر ۳) جانفشانیھای صحابه) ............................٦٨ْ

َ (۱۳۱ (غزوه
خ
یبر ۴) مذاکره): .............................................٦٨ْ

َ (۱۳۲ (غزوه
خ
یبر ۵) گشایش بر مسلمانان با فتح خیبر): .............٦٩ْ

َ (۱۳۳ (غزوه
خ
یبر ۶) بازگشت مھاجران حبشه): ........................٦٩ْ

َ (۱۳۴ (غزوه
خ
یبر ۷) ازدواج رسول الله ج با صفیهل): ............٧٠ْ

َ (۱۳۵ (غزوه
خ
یبر ۸) دسیسهی یک زن یھودی): .......................٧٠ْ

َ (۱۳۶ (غزوه
خ
یبر ۹) پایان خیبروبازگشت به مدینه): ..................٧١ْ

َ (۱۳۷ (غزوهی ذات اع

الر : ..................................................٧١ ِّ ق
الق ۱....................................................... :٧٢) َ ۱۳۸ (عمرة ضاء
الق ۲....................................................... :٧٢) َ ۱۳۹ (عمرة ضاء

ح مرواریدهای پنهان، مختصری از سیرت رسول الله ج
(۱۴۰ (ازدواج رسول الله ج با أم المؤمنین میمونةل: ..............٧٣
قسمت یازدهم: اتفاقات سال هشتم هجری ......................٧٤
(۱۴۱ (وفات زینبلدختر پیامبر ج: .................................٧٤
َ (۱۴۲ (غزوهی ة
ت
ْ
م :..........................................................٧٤ُ ؤ

(۱۴۳) ِ
َ ر
ِ یه ذات ل ّس
الس : .................................................٧٧ َّ لاس
(۱۴۴ (غزوهی فتح مکه:.....................................................٧٨
َ (۱۴۵ (غزوهی
ُ ن
ین ۱..................................................... :٨٤ْ ح

َ (۱۴۶ (غزوهی
ُ ن
ین ۲..................................................... :٨٥ْ ح

َ (۱۴۷ (غزوهی
ُ ن
ین ۳..................................................... :٨٥ْ ح

َ (۱۴۸ (غزوهی
ُ ن
ین ۴..................................................... :٨٦ْ ح

َ (۱۴۹ (غزوهی
ُ ن
ین ۵..................................................... :٨٧ْ ح

َ (۱۵۰ (غزوهی
ُ ن
ین ۶..................................................... :٨٧ْ ح

َ (۱۵۱ (غزوهی
ُ ن
ین۷...................................................... :٨٨ْ ح

َ (۱۵۲ (غزوهی
ُ ن
ین ۸..................................................... :٨٩ْ ح

َ (۱۵۳ (غزوهی
ُ ن
ین ۹..................................................... :٨٩ْ ح

َ (۱۵۴ (غزوهی
ُ ن
ین ۱۰) غزوهی طائف):................................٩٠ْ ح

َ (۱۵۵ (غزوهی
ُ ن
ین ۱۱) توزیع غنایم): ..................................٩٠ْ ح

َ (۱۵۶ (غزوهی
ُ ن
ین ۱۲) توزیع غنایم واعتراض انصار): ...............٩١ْ ح

ْ (۱۵۷ (عمرهی رانه

ج : ......................................................٩١ ِ ع
(۱۵۸ (تولد ابراھیم فرزند رسول الله ج: ..................................٩٢
قسمت دوازدهم: اتفاقات سال نهم هجری........................ ٩٣
الو ):................................٩٣) ُ ۱۵۹ (آغاز سال نھم ھجری (عام فود

فهرست موضوعات ط
(۱۶۰ (وفات نجاشی:.........................................................٩٣
ت ۱.........................................................:٩٤) َ ۱۶۱ (غزوه بوک
ت ۲.........................................................:٩٤) َ ۱۶۲ (غزوه بوک
ت ۳.........................................................:٩٤) َ ۱۶۳ (غزوه بوک
ت ۴) انفاق صحابه و استھزای منافقین):..............٩٥) َ ۱۶۴ (غزوه بوک
ت ۵.........................................................:٩٥) َ ۱۶۵ (غزوه بوک
ت ۶.........................................................:٩٦) َ ۱۶۶ (غزوه بوک
ت ۷.........................................................:٩٧) َ ۱۶۷ (غزوه بوک
ت ۷.........................................................:٩٨) َ ۱۶۸ (غزوه بوک
ت ۸.........................................................:٩٩) َ ۱۶۹ (غزوه بوک
ت ۹.........................................................:٩٩) َ ۱۷۰ (غزوه بوک
ت ۱۰.....................................................:١٠٠) َ ۱۷۱ (غزوه بوک
ت ۱۱.....................................................:١٠٠) َ ۱۷۲ (غزوه بوک
ت ۱۲.....................................................:١٠١) َ ۱۷۳ (غزوه بوک
(۱۷۴ (وفات ام کلثوم دختر رسول الله ج: .............................١٠٢
(۱۷۵ (حج ابو بکرس با مردم: ............................................١٠٢
قسمت سیزدهم: اتفاقات سال دهم هجری...................... ١٠٣
(۱۷۶ (وفات ابراھیم پسر پیامبر ج:......................................١٠٣
(۱۷۷ (حجة الوداع .........................................................١٠٣
قسمت چهاردهم: اتفاقات سال یازدهم هجری و وفات
رسول اللهج ....................................................... ١٠٨
(۱۷۸ (لشکر اسامه بن زیدس: ............................................١٠٨

ي مرواریدهای پنهان، مختصری از سیرت رسول الله ج
(۱۷۹ (نزدیک شدن وفات پیامبر ج: ....................................١٠٨
(۱۸۰ (بیماری پیامبر ج:..................................................١٠٩
(۱۸۱ (آخرین سخنرانی پیامبر ج: .......................................١٠٩
(۱۸۲ (امامت ابو بکرس:...................................................١١٠
(۱۸۳ (بھبودی حال رسول الله ج: ......................................١١١
(۱۸۴ (شدت یافتن بیماری رسول الله ج ۱........................... :١١١
(۱۸۵ (شدت گرفتن بیماری رسول الله ج ۲..........................:١١٢
(۱۸۶ (وفات رسول الله ج:................................................١١٣
(۱۸۷ (وفات پیامبر ج ونگرانیھای صحابه .............................١١٣
(۱۸۸ (وفات پیامبر ج (عکس العمل ابو بکرس):......................١١٤
(۱۸۹ (غسل پیامبر ج: ....................................................١١٦
(۱۹۰ (دفن پیامبر ج: .....................................................١١٧

 

الحمد الله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام علی أشرف
َ الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد، وعلی آله وصحبه ن اهتدی
وم

... َبه ْديه إلى يوم الدين. أما بعد
کتابی که پیش روی شماست، مختصری است از سیرت رسول الله ج،
که برادر بزرگوارمان شیخ موسی راشد العازمی آن را به رشته تحریر در
آورده، و این حقیر چون اختصار آن را مفید دیدم، به فارسی برگردانده، و در
برخی مواضع برای توضیح بیشتر مطالبی را به آن افزوده، و آن را به
قسمتھای اصلی و فرعی تقسیم نمودم، به گونهای که سیرت رسول الله ج
از ولادت تا وفات را به چھارده قسمت تقسیم نموده، که به ترتیب زیر
میباشد:
قسمت اول: از ولادت تا بعثت
قسمت دوم: از بعثت تا ھجرت به مدینه
قسمت سوم: ھجرت به مدینه
قسمت چھارم: اتفاقات سال اول ھجری
قسمت پنجم: اتفاقات سال دوم ھجری
قسمت ششم: اتفاقات سال سوم ھجری
قسمت ھفتم: اتفاقات سال چھارم ھجری
قسمت ھشتم: اتفاقات سال پنجم ھجری
قسمت نھم: اتفاقات سال ششم ھجری
قسمت دھم: اتفاقات سال ھفتم ھجری

٢ مرواریدهای پنهان، مختصری از سیرت رسول الله ج
قسمت یازدھم: اتفاقات سال ھشتم ھجری
قسمت دوازدھم: اتفاقات سال نھم ھجری
قسمت سیزدھم: اتفاقات سال دھم ھجری
قسمت چھاردھم: اتفاقات سال یازدھم ھجری ووفات رسول الله ج
و ھر قسمت شامل عناوینی فرعی است، که برای سھولت و وضوح بیشتر
آن را شماره گزاری کردم.

ّ لی
ّ ل ومطو
لازم به ذکر است که شیخ موسی بن راشد العازمی کتاب مفص
ُ در سیرت نبوی به نام « ون

ْ
ؤ
الل » تألیف ُ
نموده، که در چھار جلد به چاپ رسیده است، و کتابی که اکنون پیش روی
شماست خلاصه این کتاب میباشد، که نویسندهاش آن را به صورت فشرده
خلاصه کرده، و آن را در تویتر منتشر نمودند، و سپس آن را به چاپ

ً ا.
رساندند، و جزاه الله خیر
در پایان لازم است از تمامی کسانی که در این عمل بنده را کمک
نمودند تشکر و قدردانی کنم، از الله عزوجل خواھانم که آن را در موازین
نیکیھایشان قرار دھد.
ھمچنین از الله عزوجل خواھانم که به این حقیر توفیف اخلاص در
گفتار و کردار نصیب نماید، و این عمل را به درگاه خویش قبول نماید، وصلی
الله علی سیدنا محمد، وعلی آله وصحبه أجمعین، والحمد لله رب العالمین.

 

(۱(ازدواج پدر ومادر رسول الله ج، ووفات پدرشان:
ْ ۱ -ع ب ازدواج نمود

َ ھ
ِب با آمنه بنت و

بد الله بن عبد المط واز او باردار َّ ل
شد. آمنه دو ماھه حامله بود که عبد الله از دنیا رفت.
۲ -میراثی را که عبد الله برای فرزند به دنیا نیامدهاش بجای گذاشت
َ عبارت بودند از: ۵ شتر، وچند رأس ة که
َک
َر
گوسفند، وکنیزی حبشی به نام ب

َ ن معروف شد.

َ
به ام أ
(۲ (ولادت وشیرخوارگی:
۳ -در روز دوشنبه ۱۲ ربیع الأول عام الفیل، آمنه فرزند عظیم
الشأنش را با چھرهای بشاش و نورانی به دنیا آورد.
۴ -در اینکه آمنه ھنگام ولادت رسول الله ج نشانهای را مشاھده کرده
روایتی ثابت نشده است.
۵ -در روز ھفتم تولد، پدربزرگشان عبد المطلب ایشان را ختنه کرد، و
نامشان را محمد ج گذاشت.
۶ -آمنه فرزندش را سه روز شیر داد، وچون کم شیر بود، شیر دھی او
َ ة برده

ْ را ث ی روح به ا ُ
ابو لھب بر عھده گرفت و از شیر فرزندش م یشان َ س

داد.
َ ث ج ه بن ُ ۷ -ویبة قبل از رسول الله
م
َ
َ ل
به حمزه بن عبد المطلب و أبو س
عبد الأسد شیر داده بود، وبدین ترتیب این دو برادران شیری ایشان گشتند.

قسمت اول: ازولادت رسول الله ج تا بعثت ایشان ٥
ّ ۸ -سپس حلیم ه رسول الله
ِ ی
ْ د
ه س ج را به ھمراه فرزندانش: عبد الله، َ ع
ْسة
ی
َ
ن
ُ
َ اء، و أ
ْ م
و ش شیر داد. َ ی
َ ۹ -رسول الله ج ھفت برادر و خواھر شیری داشتن ه،
م
َ
َ ل
د: حمزه، أبو س

ْ
َ
ْ روح، عبد الله، ش
َ س
أبو سفیان، م
ایشان ھیچ برادر تنی یا ناتنی دیگری نداشتند، نه از طرف پدر ونه از طرف
مادر.
ْ (۳ (ر رسول الله
ْ شق الص ج ر نبوت: َّ د
ُ ه
وم

۱۰ -ماجرای شق الصدر (یا ھمان شکافته شدن سینهی ایشان) وقتی

ّ

که نزد حلمیه س دند رخ داد. جبریل÷ سینه شان را شکافت، َ ع
وقلبشان را بیرون آورد، وآن را با آب زمزم شستشو داد، و تکه خون بسته
شدهی سیاه رنگی (را که سھم شیطان بود) از سینهی او بیرون آورد.
سپس جبرئیل م ایشان زد، بدین سبب ُ ۱۱ -ھر پیامبری را بر پشت کمر
شیطان را به سوی ایشان راھی نیست، و ایشان در گفتار وکردارشان معصوم
میباشند.
۱۲ -مھر پیامبری تکه گوشت برآمدهای بود که بر روی کمر ایشان و به
موازات قلبشان قرار داشت، و به اندازهی تخم کبوتری بود.

َ ة
ُ ر
جابر بن س س میگوید: مھری را بر کمر رسول الله ج دیدم که ھمانند َ م
تخم کبوتر بود. (روایت مسلم)
۱۳ -رسول الله ج بعد از اینکه ۲ سال را نزد حلیمه گذراند، نزد مادرش
برگشت، تا اینکه در شش سالگی او را از دست داد.
(۴ (سرپرستی پدربزرگ وعمویشان:
۱۴ -بعد از وفات آمنه پدر بزرگشان عبد المطلب سرپرستی ایشان را بر

٦ مرواریدهای پنهان، مختصری از سیرت رسول الله ج
عھده گرفت، اما در ۸ سالگی او نیز از دنیا رفت.
۱۵ -سپس عمویشان ابو طالب سرپرستی ایشان را عھده دار شد.
۱۶ -رسول الله ج چوپانی میکردند.
ُ جنگ ف ول ِ (۵ (جار و
ُ ض
ف
ْ
ْ ف ال
: ِحل

در جنگ ف ند. ِ ۱۷ -رسول الله ج جار شرکت کرد
ْ ف » جنگی س ِ جنگ « جار
ی

َ بود که بین قبیله ق ة َ
َ ان
و قبیله ک در ماه رجب ِن
رخ داد و چون این جنگ در ماه رجب -که یکی از ماهھای حرام است-
ِ واقع شد، جار مشھور گردید.
به جنگ ف
ِ ۱۸ ( -شرکت کرد

ُ و

پس از جنگ ف ند. ِجار، در پیمانی به نام (ح
ُ ول) پیمانی بود که قبایل قریش دور ھم جمع شد
ُ ض
ف
ْ
ْف ال
(ح ند وپیمان ِ ل
بستند که از ستمدیدگان پشتیبانی کنند و اجازه ندھند حقشان پایمال شود.

 

 

 


 اين كتاب دربرگیرنده روایات و احادیثی در مورد زندگی رسول الله صلی الله علیه وسلم از تولد تا وفات ایشان است. روایات این کتاب بر حسب وقایع و پیش آمده های پی هم در زندگی رسول الله صلی الله علیه وسلم آورده شده است، همچنین در مورد صحیح و ضعیف بوده بعضی از این روایات تحقیق علمی صورت گرفته و در توضیح احادیث و آیات از گفتارهای مفسرین و محدثین استفاده شده استسنة النشر : 1972م / 1392هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 1.2 ميجا بايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة مرواریدهای پنهان مختصری ازسیرت رسول الله

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل مرواریدهای پنهان مختصری ازسیرت رسول الله
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
موسی بن راشد العازمی - Mousa bin Rashid Al Azmiی

كتب موسی بن راشد العازمی موسى بن راشد العازمي كويتي متخصص في السيرة النبوية من مؤلفاته: • اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون • الجامع في الخصائص • سيرة العتيق ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ مرواریدهای پنهان مختصری ازسیرت رسول الله ❝ ❱. المزيد..

كتب موسی بن راشد العازمی

كتب شبيهة بـ مرواریدهای پنهان مختصری ازسیرت رسول الله:

قراءة و تحميل كتاب غزوات الرسول صلي الله عليه وسلم دروس وعبر وفوائد PDF

غزوات الرسول صلي الله عليه وسلم دروس وعبر وفوائد PDF

قراءة و تحميل كتاب غزوات الرسول صلي الله عليه وسلم دروس وعبر وفوائد PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب نساء حول الرسول صلي الله عليه وسلم PDF

نساء حول الرسول صلي الله عليه وسلم PDF

قراءة و تحميل كتاب نساء حول الرسول صلي الله عليه وسلم PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب خطب الرسول صلى الله عليه وسلم 574 خطبة من كنوز الدرر وجوامع الكلم PDF

خطب الرسول صلى الله عليه وسلم 574 خطبة من كنوز الدرر وجوامع الكلم PDF

قراءة و تحميل كتاب خطب الرسول صلى الله عليه وسلم 574 خطبة من كنوز الدرر وجوامع الكلم PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب هذا الحبيب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا محب PDF

هذا الحبيب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا محب PDF

قراءة و تحميل كتاب هذا الحبيب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا محب PDF مجانا


Warning: extract() expects parameter 1 to be array, boolean given in /home/books/public_html/includes/functions.php on line 178
قراءة و تحميل كتاب  PDF

PDF

قراءة و تحميل كتاب PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم  مجلد 1 PDF

من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم مجلد 1 PDF

قراءة و تحميل كتاب من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم مجلد 1 PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب سيرى در جهان تشیع كشف اسرار پنهان حوزه zwnj هاي علميه PDF

سيرى در جهان تشیع كشف اسرار پنهان حوزه zwnj هاي علميه PDF

قراءة و تحميل كتاب سيرى در جهان تشیع كشف اسرار پنهان حوزه zwnj هاي علميه PDF مجانا


Warning: extract() expects parameter 1 to be array, boolean given in /home/books/public_html/includes/functions.php on line 178
قراءة و تحميل كتاب  PDF

PDF

قراءة و تحميل كتاب PDF مجانا