❞ كتاب چگونگی ارتباط و رفتار با مردم ❝  ⏤ عبد الله الخاطر

❞ كتاب چگونگی ارتباط و رفتار با مردم ❝ ⏤ عبد الله الخاطر

برادران عزيزم ،بخاطر تشكيل اين سخنراني وهمچنين حضور دراين جلسه از
همگي شما تشكرمي كنم واز خداوند- سبحانه وتعـالي- خواهـانم چيـزي را
كه شايسته اين مجلس است، تقديم كنم چرا كه بر هرسخنران واجـب اسـت
كه مقدار درك وفهم شنوندگان خود احترام گذاشته وآنچه را كه شايسته آنان
است،تقديم كند. وقتي كه براي اين سخنراني آماده مي شدم خود را در مقابل
توده اي عظيم و مقدار زيادي ازحقايق ديدم اين سخن شاعر براي من صـدق
پيداكرد.

تكاثرت الظباء على خراش فما يدرى خراش مايصيد

تعدادي آهو اطراف گرگ گرد هم آمدند لـذا گـرگ نمـي دانسـت كـدام را
شكاركند.درحقيقت موضوع چگونگي ارتباط با انسان جـداً موضـوعي مهـم
وقابل توجه است كه تمام ملتهاي جهان از جمله ملتهاي اسلامي به آن توجه
خاصي دارند.دركشورهاي غربي موسسه هاي مخصوصي وجود دارند كـه در
آنها مهارتهاي اجتماعي تدريس ميشود.از جمله اينكه انسان چگونه صـحبت
كند؟ چطوربراي خود يا به نسبت خود اعتماد واطمينان حاصـل كند؟چگونـه
ميتواند ماهرانه، زيبا،دلنشين با مردم صـحبت كنـد؟درقوانين اسـلامي ،آداب
زيادي از جمله چگونگي آداب ارتباط،وجود دارد كـه پيـامبران وخـاتم آنهـا
رسـول االلهص بطوركامـل كيفيـت آن را بـراي مـا تعلـيم داده انـد.متاسـفانه
مسلمانان نتوانسته انـداز آن اسـتفاده كننـد و تاحـال از مرحلـه نظـر، فكـر،
صحبت، تجاوز نكرده اند. مثلاً مي گويندآداب دوسـتي،آداب معاشـرت،آداب
سخن گفتن ،چنين است وخيلي كم هستند كساني كه ياد بگيرند وياد بدهند.

3 چگونگي ارتباط ورفتار بامردم

لذا تعليم عملي خيلي كم بوده وبيشترتعليم بدون عمل وجـود دارددرحاليكـه
واين همان موضوعي است كه دراين 1 آنچه مورد نظر است تعليم عملي است
سخنراني روي آن بحث خواهم كرد.ان شاء االله
درحقيقت موضوع چگونگي ارتباط با انسان جداً موضوعي مهم وقابل توجه است كه تمام ملتهاي جهان از جمله ملتهاي اسلامي به آن توجه خاصي دارندركشورهاي غربي موسسه هاي مخصوصي وجود دارند كه در آنها مهارتهاي اجتماعي تدريس مي‌شواز جمله اينكه انسان چگونه صحبت كند؟ چطوربراي خود يا به نسبت خود اعتماد واطمينان حاصل كند؟چگونه مي‌تواند ماهرانه، زيبا،دلنشين با مردم صحبت كند؟درقوانين اسلامي ،آداب زيادي از جمله چگونگي آداب ارتباط،وجود دارد
عبد الله الخاطر - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ مداخل الشيطان على الصالحين ❝ ❞ الالتزام بالإسلام مراحل وعقبات ❝ ❞ الحزن والاكتئاب على ضوء ال والسنة ❝ ❞ سخنی با اهل دعوت ❝ ❞ راه های نفوذ شیطان بر صالحان ❝ ❞ Satan and His Ways of Approaching the Believers ❝ ❞ چگونگی ارتباط و رفتار با مردم ❝ ❱
من كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
چگونگی ارتباط و رفتار با مردم

برادران عزيزم ،بخاطر تشكيل اين سخنراني وهمچنين حضور دراين جلسه از
همگي شما تشكرمي كنم واز خداوند- سبحانه وتعـالي- خواهـانم چيـزي را
كه شايسته اين مجلس است، تقديم كنم چرا كه بر هرسخنران واجـب اسـت
كه مقدار درك وفهم شنوندگان خود احترام گذاشته وآنچه را كه شايسته آنان
است،تقديم كند. وقتي كه براي اين سخنراني آماده مي شدم خود را در مقابل
توده اي عظيم و مقدار زيادي ازحقايق ديدم اين سخن شاعر براي من صـدق
پيداكرد.

تكاثرت الظباء على خراش فما يدرى خراش مايصيد

تعدادي آهو اطراف گرگ گرد هم آمدند لـذا گـرگ نمـي دانسـت كـدام را
شكاركند.درحقيقت موضوع چگونگي ارتباط با انسان جـداً موضـوعي مهـم
وقابل توجه است كه تمام ملتهاي جهان از جمله ملتهاي اسلامي به آن توجه
خاصي دارند.دركشورهاي غربي موسسه هاي مخصوصي وجود دارند كـه در
آنها مهارتهاي اجتماعي تدريس ميشود.از جمله اينكه انسان چگونه صـحبت
كند؟ چطوربراي خود يا به نسبت خود اعتماد واطمينان حاصـل كند؟چگونـه
ميتواند ماهرانه، زيبا،دلنشين با مردم صـحبت كنـد؟درقوانين اسـلامي ،آداب
زيادي از جمله چگونگي آداب ارتباط،وجود دارد كـه پيـامبران وخـاتم آنهـا
رسـول االلهص بطوركامـل كيفيـت آن را بـراي مـا تعلـيم داده انـد.متاسـفانه
مسلمانان نتوانسته انـداز آن اسـتفاده كننـد و تاحـال از مرحلـه نظـر، فكـر،
صحبت، تجاوز نكرده اند. مثلاً مي گويندآداب دوسـتي،آداب معاشـرت،آداب
سخن گفتن ،چنين است وخيلي كم هستند كساني كه ياد بگيرند وياد بدهند.

3 چگونگي ارتباط ورفتار بامردم

لذا تعليم عملي خيلي كم بوده وبيشترتعليم بدون عمل وجـود دارددرحاليكـه
واين همان موضوعي است كه دراين 1 آنچه مورد نظر است تعليم عملي است
سخنراني روي آن بحث خواهم كرد.ان شاء االله
درحقيقت موضوع چگونگي ارتباط با انسان جداً موضوعي مهم وقابل توجه است كه تمام ملتهاي جهان از جمله ملتهاي اسلامي به آن توجه خاصي دارندركشورهاي غربي موسسه هاي مخصوصي وجود دارند كه در آنها مهارتهاي اجتماعي تدريس مي‌شواز جمله اينكه انسان چگونه صحبت كند؟ چطوربراي خود يا به نسبت خود اعتماد واطمينان حاصل كند؟چگونه مي‌تواند ماهرانه، زيبا،دلنشين با مردم صحبت كند؟درقوانين اسلامي ،آداب زيادي از جمله چگونگي آداب ارتباط،وجود دارد .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

برادران عزيزم ،بخاطر تشكيل اين سخنراني وهمچنين حضور دراين جلسه از
همگي شما تشكرمي كنم واز خداوند- سبحانه وتعـالي- خواهـانم چيـزي را
كه شايسته اين مجلس است، تقديم كنم چرا كه بر هرسخنران واجـب اسـت
كه مقدار درك وفهم شنوندگان خود احترام گذاشته وآنچه را كه شايسته آنان
است،تقديم كند. وقتي كه براي اين سخنراني آماده مي شدم خود را در مقابل
توده اي عظيم و مقدار زيادي ازحقايق ديدم اين سخن شاعر براي من صـدق
پيداكرد.

تكاثرت الظباء على خراش فما يدرى خراش مايصيد

تعدادي آهو اطراف گرگ گرد هم آمدند لـذا گـرگ نمـي دانسـت كـدام را
شكاركند.درحقيقت موضوع چگونگي ارتباط با انسان جـداً موضـوعي مهـم
وقابل توجه است كه تمام ملتهاي جهان از جمله ملتهاي اسلامي به آن توجه
خاصي دارند.دركشورهاي غربي موسسه هاي مخصوصي وجود دارند كـه در
آنها مهارتهاي اجتماعي تدريس ميشود.از جمله اينكه انسان چگونه صـحبت
كند؟ چطوربراي خود يا به نسبت خود اعتماد واطمينان حاصـل كند؟چگونـه
ميتواند ماهرانه، زيبا،دلنشين با مردم صـحبت كنـد؟درقوانين اسـلامي ،آداب
زيادي از جمله چگونگي آداب ارتباط،وجود دارد كـه پيـامبران وخـاتم آنهـا
رسـول االلهص بطوركامـل كيفيـت آن را بـراي مـا تعلـيم داده انـد.متاسـفانه
مسلمانان نتوانسته انـداز آن اسـتفاده كننـد و تاحـال از مرحلـه نظـر، فكـر،
صحبت، تجاوز نكرده اند. مثلاً مي گويندآداب دوسـتي،آداب معاشـرت،آداب
سخن گفتن ،چنين است وخيلي كم هستند كساني كه ياد بگيرند وياد بدهند.

3 چگونگي ارتباط ورفتار بامردم

لذا تعليم عملي خيلي كم بوده وبيشترتعليم بدون عمل وجـود دارددرحاليكـه
واين همان موضوعي است كه دراين 1 آنچه مورد نظر است تعليم عملي است
سخنراني روي آن بحث خواهم كرد.ان شاء االله

 


همانطور كه مشخص است انسان از چند جزء تشكيل شده است پس او يـك
وسيله نيست بلكه مخلوقي است شامل روح ،جسم،عقل واندامهاي حسي لذا
او به تغذيه وپرورش تمام قسمتهاي مذكورنيازمنداست بعضـي از مـردم بـه
اشتباه هنگام ارتباط باهم مثلا پيرامون موضع گيري يا اثبات ادعايي احسـاس
مي كنند فقط با فكر يا عقل مي توانند باهم ارتباط وتبادل پيدا كنند وبه سـاير
مشاعر ديگرانسان اهميت نميدهند،تا آنجا كه صاحبان صنايع ياكارخانه داران
فكر ميكنند فقط باجسم انسان ارتباط دارند كه مثلاً چقدرنتيجـه مـي دهـد؟يا
چند ساعت مي تواند كار كند؟ وجانب فكر، عقل وجنبه هاي ديگر قضـيه را
درنظر نمي گيرندو آنان ازگونه هاي مختلف يا بسياري از راههاي ارتبـاط بـا
انسان اطلاع وآگاهي ندارند. لذا اجباراً درمورد شيوه هاي مختلف ارتبـاط بـا
انسان بايد بحث كرد تا اين ارتباط، كامل، جامع و موثر واقع شود ارتباطي كه
من مي خواهم درمورد آن بحث كنم، اثر ناشي از آن با توجه بـه مـتن كـلام،
طرز بيان و راههاي مناسب براي بيان آن، متفاوت است بعضي وقتها يك نفر
وبعضـي 1 سخني ميگويد احساس مي كني كه آن را از صميم قلب مـي گويـد
وقتهاشخص ديگري همان سخن را بر زبان مي آوردو تواحساس ميكنـي كـه
به ظاهراين حرف را ميزند.مثلاً شخصي مي گويد:جزاك االله خيراً،ودومي مي

1.واين چيزي است كه قلباً احساس مي شودوبوسيله زبان وياكلام نمي توان آن را درك كرد.
1-دراين حالت تقديم لفظ جلاله« االله »وبصورت مد آن را ادا كردن ،صداقت وراستي گوينده را مي
رساند.

5 چگونگي ارتباط ورفتار بامردم

خيراً احساس مي كني 2 يجزيك الخير وسومي مي گويد:جزاك االله 1 گويد: االله
كه دومي وسومي از صميم قلبشان اين حرف را مي زنند.واين فهميـدن، نيـاز
به تمرين و يادگيري دارد. ياشخصي صحبت كرده و به تو نگاه مـي كنـد بـا
اين عمل به تو احترام ميگذارد و براي توارزش قا ئل است واين فرق مي كند
باكسي كه با توصحبت مي كند درحالي كه به نوشته جلوي خـود وبـه جـاي
ديگــري نگــاه مــي كنــد.حتــي زمانيكــه ســكوت مــي كنــي بــه تــو
ميگويد:بفرما،تمامش كن واو درهمان حال به زمين نگاه مي كندوبه تو توجه
نمــيكنــد.اينهــا نمونــه هــايي در رابطــه بــا راههــاي مناســب بــراي بيــان
ميباشند.مثالهايي هم دررابطه با خود كلام ياطرز بيـان بطورمفصـل خواهنـد
آمد. وآنچه كه مهم است اينكه آموزش وتعليم عملـي بايـدطوري باشـد كـه
كيفيت تبادل وارتباط را كامل كند.

 

 


 درحقيقت موضوع چگونگي ارتباط با انسان جداً موضوعي مهم وقابل توجه است كه تمام ملتهاي جهان از جمله ملتهاي اسلامي به آن توجه خاصي دارندركشورهاي غربي موسسه هاي مخصوصي وجود دارند كه در آنها مهارتهاي اجتماعي تدريس مي‌شواز جمله اينكه انسان چگونه صحبت كند؟ چطوربراي خود يا به نسبت خود اعتماد واطمينان حاصل كند؟چگونه مي‌تواند ماهرانه، زيبا،دلنشين با مردم صحبت كند؟درقوانين اسلامي ،آداب زيادي از جمله چگونگي آداب ارتباط،وجود داردحجم الكتاب عند التحميل : 349.5 كيلوبايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة چگونگی ارتباط و رفتار با مردم

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل چگونگی ارتباط و رفتار با مردم
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
عبد الله الخاطر - Abdullah al Khatear

كتب عبد الله الخاطر ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ مداخل الشيطان على الصالحين ❝ ❞ الالتزام بالإسلام مراحل وعقبات ❝ ❞ الحزن والاكتئاب على ضوء ال والسنة ❝ ❞ سخنی با اهل دعوت ❝ ❞ راه های نفوذ شیطان بر صالحان ❝ ❞ Satan and His Ways of Approaching the Believers ❝ ❞ چگونگی ارتباط و رفتار با مردم ❝ ❱. المزيد..

كتب عبد الله الخاطر

كتب شبيهة بـ چگونگی ارتباط و رفتار با مردم:

قراءة و تحميل كتاب عواقب دردناک ارتباطات تلفنی نامشروع PDF

عواقب دردناک ارتباطات تلفنی نامشروع PDF

قراءة و تحميل كتاب عواقب دردناک ارتباطات تلفنی نامشروع PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب شیوه zwnj های نبوی در برابر اشتباهات مردم PDF

شیوه zwnj های نبوی در برابر اشتباهات مردم PDF

قراءة و تحميل كتاب شیوه zwnj های نبوی در برابر اشتباهات مردم PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية مصطفى حميدة PDF

نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية مصطفى حميدة PDF

قراءة و تحميل كتاب نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية مصطفى حميدة PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب المبادئ القضائية في الشريعة الإسلامية .. وارتباط النظام القضائي في المملكة العربية السعودية بها PDF

المبادئ القضائية في الشريعة الإسلامية .. وارتباط النظام القضائي في المملكة العربية السعودية بها PDF

قراءة و تحميل كتاب المبادئ القضائية في الشريعة الإسلامية .. وارتباط النظام القضائي في المملكة العربية السعودية بها PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب ألإرتباط الزمنى والعقائدى بين الأنبياء والرسل PDF

ألإرتباط الزمنى والعقائدى بين الأنبياء والرسل PDF

قراءة و تحميل كتاب ألإرتباط الزمنى والعقائدى بين الأنبياء والرسل PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب الإرتباط المراوغ بين توترات الخبرات المؤلمة والمرض العقلي PDF

الإرتباط المراوغ بين توترات الخبرات المؤلمة والمرض العقلي PDF

قراءة و تحميل كتاب الإرتباط المراوغ بين توترات الخبرات المؤلمة والمرض العقلي PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب الارتباط الجنائي وأثره في المسئولية الجنائية في النظام السعودي PDF

الارتباط الجنائي وأثره في المسئولية الجنائية في النظام السعودي PDF

قراءة و تحميل كتاب الارتباط الجنائي وأثره في المسئولية الجنائية في النظام السعودي PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب آيه ى تطهير و ارتباط آن با عصمت ائمه PDF

آيه ى تطهير و ارتباط آن با عصمت ائمه PDF

قراءة و تحميل كتاب آيه ى تطهير و ارتباط آن با عصمت ائمه PDF مجانا