❞ كتاب Riyadh Al Saaliheen Những Ng ocirc i Vườn Của Những Người Ngoan Đạo Chương Kh ocirc ng N ecirc n Lạm Dụng Trong Thờ Phượng ❝  ⏤ يحيى بن شرف النووي

❞ كتاب Riyadh Al Saaliheen Những Ng ocirc i Vườn Của Những Người Ngoan Đạo Chương Kh ocirc ng N ecirc n Lạm Dụng Trong Thờ Phượng ❝ ⏤ يحيى بن شرف النووي

Ta-ha. Không phải TA (Allah) ban Qur’an xuống
cho Ngươi (Muhammad) để làm Ngươi đau buồn.
(Chương 20 – Ta-ha, câu 1, 2).
Có nghĩa là không phải TA ban Qur’an xuống cho
Ngươi để Ngươi khó khăn, cực nhọc và khắc khổ. Lời
Kinh hàm ý rằng hãy nên thờ phượng Allah  ở mức
trung hòa, phải giữ sức lực cho bản thân đừng để nó kiệt
sức dẫn đến sự chán ngán; bởi vì bản thân con người
giống như con vật nếu người chủ nhân của nó đối xử tử
tế và hài hòa trong việc chăm sóc nó và bắt nó lao động
thì y sẽ đạt được mục tiêu mong muốn, còn nếu như y
làm khổ nó và ép nó làm quá sức thì công việc giảm hiệu
quả hoặc thậm chí công việc sẽ bi ngưng hoàn toàn.
Qata-dah nói: Không, thề bởi Allah, Ngài không
ban Qur’an xuống để làm khổ đau mà Ngài ban Nó
xuống như một hồng phúc, là ánh sáng và kim chỉ nam
dẫn đến Thiên Đàng.
Muja-hid nói: Lời phán này giống như lời phán:Bởi thế, các ngươi hãy đọc Qur’an phần nào mà các

ngươi thấy dễ dàng cho các ngươi. (Chương 73 – Al-
Muzzammil, câu 20).

Allah, Đấng Tối Cao phánAllah muốn điều dễ dàng cho các ngươi chứ Ngài
không không muốn gây khó khăn cho các ngươi.
(Chương 2 – Albaqarah, câu 185).
Câu Kinh này mặc khải xuống để nói về việc cho

phép không nhịn chay trong lúc đi đường xa. Ông Muja-
hid và Al-Dhihaak nói: Điêu dễ dàng chính là không nhịn

chay trong lúc đi đường và điều khó khăn chính là sự
nhịn chay trong lúc đi đường. Tuy nhiên, câu Kinh mang
ý nghĩa bao hàm mọi sự việc trong đạo, như Allah đã
phán trong một câu Kinh khác:
Và Ngài (Allah) đã không gây khó khăn cho các
ngươi trong tôn giáo. (Chương 22 – Al-Hajj, câu 78).
Thiên sứ của Allah  nói:


Riyadh AlSaaliheen Những Ngôi Vườn Của Những Người Ngoan Đạo Chương Không Nên Lạm Dụng Trong Thờ Phượng: Đây là quyển sách nổi tiếng của cố Imam học giả chuyên Hadith Abu Zakkariya Yahya bin Sharf AlNawawy, Imam mất năm 676 H cầu xin Allah thương xót ông đây là một trong những quyển sách quan trọng có giá trị mà người Muslim cần phải đọc nó để áp dụng vào việc hành đạo và cuộc sống thường nhật.
يحيى بن شرف النووي - ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ آداب العالم والمتعلم والمفتي والمستفتي وفضل طلب العلم (مقدمة المجموع) ❝ ❞ خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام ❝ ❞ مختصر التبيان في آداب حملة القرآن ❝ ❞ Riyadh Al Saaliheen Những Ng ocirc i Vườn Của Những Người Ngoan Đạo Chương Sabr Ki ecirc n Nhẫn ❝ ❞ Riyadh Al Saaliheen Những Ng ocirc i Vườn Của Những Người Ngoan Đạo Chương Tawbah S aacute m Hối ❝ ❞ Riyadh Al Saaliheen Chương Ikhlass ❝ ❞ Izabrani hadisi iz knjige Rijadussalihin ❝ ❞ Riyadh Saaliheen Cấm Sự Bất C ocirc ng amp Lệnh Phải Trả Lại C ocirc ng Bằng ❝ ❞ Riyadh Saaliheen Lệnh Bảo Phải Giữ Ama nah ❝ الناشرين : ❞ مؤسسة الرسالة ❝ ❞ موقع دار الإسلام ❝ ❞ مكتبة الصحابة ❝ ❞ دار إسلامية ❝ ❱
من كتب إسلامية باللغة الفيتنامية كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
Riyadh Al Saaliheen Những Ng ocirc i Vườn Của Những Người Ngoan Đạo Chương Kh ocirc ng N ecirc n Lạm Dụng Trong Thờ Phượng

2015م - 1444هـ
Ta-ha. Không phải TA (Allah) ban Qur’an xuống
cho Ngươi (Muhammad) để làm Ngươi đau buồn.
(Chương 20 – Ta-ha, câu 1, 2).
Có nghĩa là không phải TA ban Qur’an xuống cho
Ngươi để Ngươi khó khăn, cực nhọc và khắc khổ. Lời
Kinh hàm ý rằng hãy nên thờ phượng Allah  ở mức
trung hòa, phải giữ sức lực cho bản thân đừng để nó kiệt
sức dẫn đến sự chán ngán; bởi vì bản thân con người
giống như con vật nếu người chủ nhân của nó đối xử tử
tế và hài hòa trong việc chăm sóc nó và bắt nó lao động
thì y sẽ đạt được mục tiêu mong muốn, còn nếu như y
làm khổ nó và ép nó làm quá sức thì công việc giảm hiệu
quả hoặc thậm chí công việc sẽ bi ngưng hoàn toàn.
Qata-dah nói: Không, thề bởi Allah, Ngài không
ban Qur’an xuống để làm khổ đau mà Ngài ban Nó
xuống như một hồng phúc, là ánh sáng và kim chỉ nam
dẫn đến Thiên Đàng.
Muja-hid nói: Lời phán này giống như lời phán:Bởi thế, các ngươi hãy đọc Qur’an phần nào mà các

ngươi thấy dễ dàng cho các ngươi. (Chương 73 – Al-
Muzzammil, câu 20).

Allah, Đấng Tối Cao phánAllah muốn điều dễ dàng cho các ngươi chứ Ngài
không không muốn gây khó khăn cho các ngươi.
(Chương 2 – Albaqarah, câu 185).
Câu Kinh này mặc khải xuống để nói về việc cho

phép không nhịn chay trong lúc đi đường xa. Ông Muja-
hid và Al-Dhihaak nói: Điêu dễ dàng chính là không nhịn

chay trong lúc đi đường và điều khó khăn chính là sự
nhịn chay trong lúc đi đường. Tuy nhiên, câu Kinh mang
ý nghĩa bao hàm mọi sự việc trong đạo, như Allah đã
phán trong một câu Kinh khác:
Và Ngài (Allah) đã không gây khó khăn cho các
ngươi trong tôn giáo. (Chương 22 – Al-Hajj, câu 78).
Thiên sứ của Allah  nói:


Riyadh AlSaaliheen Những Ngôi Vườn Của Những Người Ngoan Đạo Chương Không Nên Lạm Dụng Trong Thờ Phượng: Đây là quyển sách nổi tiếng của cố Imam học giả chuyên Hadith Abu Zakkariya Yahya bin Sharf AlNawawy, Imam mất năm 676 H cầu xin Allah thương xót ông đây là một trong những quyển sách quan trọng có giá trị mà người Muslim cần phải đọc nó để áp dụng vào việc hành đạo và cuộc sống thường nhật. .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

Ta-ha. Không phải TA (Allah) ban Qur’an xuống
cho Ngươi (Muhammad) để làm Ngươi đau buồn.
(Chương 20 – Ta-ha, câu 1, 2).
Có nghĩa là không phải TA ban Qur’an xuống cho
Ngươi để Ngươi khó khăn, cực nhọc và khắc khổ. Lời
Kinh hàm ý rằng hãy nên thờ phượng Allah  ở mức
trung hòa, phải giữ sức lực cho bản thân đừng để nó kiệt
sức dẫn đến sự chán ngán; bởi vì bản thân con người
giống như con vật nếu người chủ nhân của nó đối xử tử
tế và hài hòa trong việc chăm sóc nó và bắt nó lao động
thì y sẽ đạt được mục tiêu mong muốn, còn nếu như y
làm khổ nó và ép nó làm quá sức thì công việc giảm hiệu
quả hoặc thậm chí công việc sẽ bi ngưng hoàn toàn.
Qata-dah nói: Không, thề bởi Allah, Ngài không
ban Qur’an xuống để làm khổ đau mà Ngài ban Nó
xuống như một hồng phúc, là ánh sáng và kim chỉ nam
dẫn đến Thiên Đàng.
Muja-hid nói: Lời phán này giống như lời phán:

 

Bởi thế, các ngươi hãy đọc Qur’an phần nào mà các

ngươi thấy dễ dàng cho các ngươi. (Chương 73 – Al-
Muzzammil, câu 20).

Allah, Đấng Tối Cao phán

 

Allah muốn điều dễ dàng cho các ngươi chứ Ngài
không không muốn gây khó khăn cho các ngươi.
(Chương 2 – Albaqarah, câu 185).
Câu Kinh này mặc khải xuống để nói về việc cho

phép không nhịn chay trong lúc đi đường xa. Ông Muja-
hid và Al-Dhihaak nói: Điêu dễ dàng chính là không nhịn

chay trong lúc đi đường và điều khó khăn chính là sự
nhịn chay trong lúc đi đường. Tuy nhiên, câu Kinh mang
ý nghĩa bao hàm mọi sự việc trong đạo, như Allah đã
phán trong một câu Kinh khác:

 


Và Ngài (Allah) đã không gây khó khăn cho các
ngươi trong tôn giáo. (Chương 22 – Al-Hajj, câu 78).
Thiên sứ của Allah  nói:

 

“Quả thật, tôn giáo này là tôn giáo dễ dàng” (Annasa-
i).

Hadith 142: Bà A’ishah  thuật lại răng Nabi 
vào phòng bà và lúc đó bà đang ở cùng với một người
phụ nữ. Người hỏi aii đây thì bà nói đây là người này,
người này .. và bà kể cho Người nghe về việc người phụ
nữ này thường không ngủ để dâng lễ nguyện Salah rất
nhiều trong đêm. Thế là Người  nói:

 


“Mah, các người hãy làm những gì mình có khả năng,
thề bởi Allah, Allah không chán ngán cho đến khi nào
các ngươi chán ngán; và điều yêu thích nhất đối với
Ngài trong đạo là những gì được duy trì thường
xuyên” (Albukhari, Muslim).
* Giải thích một số từ trong Hadith:
- Mah là từ thể hiện sự ngăn cấm hay không hài
lòng.
- Allah không chán ngán cho đến khi nào các
ngươi chán ngán: Allah  không ngừng việc ban ân
phước cho các ngươi qua các việc làm của các ngươi,
Ngài không hề chán ngán trong sự việc đó trừ phi các
ngươi đã chán ngán hành đạo, chán ngán thờ phượng
Ngài rồi bỏ bê hoàn toàn.
- Điều yêu thích nhất đối với Allah  trong đạo là
những gì được duy trì thường xuyên: Allah không yêu
thích những việc làm được thực hiện rất nhiều nhưng
không được duy trì lâu dài, ngược lại, Ngài yêu thích


những việc làm tuy ít nhưng được thực hiện thường
xuyên trong lâu dài và bền.
* Bài học từ Hadith:
- Islam không khuyến khích thực hiện nhiều sự thờ
phượng và hành đạo một cách quá mức vì sợ bản thân trở
nên chán ngán rồi từ bỏ.
- Hadith kêu gọi người tìn đồ nên hài hòa, cân đối
trong việc hành đạo và thờ phượng.
- Việc làm mang lại nhiều ân phước là việc làm
được thực hiện thường xuyên lâu dài cho dù có ít đi
chăng nữa.
- Hadith cho người tín đồ một bài học quí giá, đó
là làm ít nhưng được duy trì bền vững tốt hơn làm nhiều
rồi ngừng hẳn.
- Hadith cho người tín đồ biết rằng con người
không chỉ có bổn phận và nghĩa vụ với Allah  mà còn
có bổn phận và trách nhiệm với chỉ bản thân mình, đừng
ép bản thân làm quá sức của nó mà hãy để nó được
hưởng quyền lợi mà Allah  đã cho phép.

Hadith 143: Ông Anas bin Malik  thuật lại, nói:
có ba người đàn ông đến nhà các bà vợ của Nabi
Muhammad  để hỏi về sự hành đạo của Người. Sau khi
biết được sự hành đạo của Nabi  thì dường như cả ba
người đã không hài lòng cho sự hành đạo của bản thân
mình vì nó không đáng là gì so với sự hành đạo của Nabi
. Sau đó, cả ba đều nói một cách quả quyết .. người thứ
nhất nói: tôi sẽ dâng lễ nguyện Salah suốt đêm, người thứ


hai nói: tôi sẽ nhịn chay suốt nguyên năm, và người thứ
ba nói: tôi sẽ tránh xa phụ nữ, tôi sẽ không cưới vợ để
chuyên tâm hành đạo. Vừa lúc ấy, Nabi  đến và nói:

 

 

 

 


 Riyadh AlSaaliheen Những Ngôi Vườn Của Những Người Ngoan Đạo Chương Không Nên Lạm Dụng Trong Thờ Phượng: Đây là quyển sách nổi tiếng của cố Imam học giả chuyên Hadith Abu Zakkariya Yahya bin Sharf AlNawawy, Imam mất năm 676 H cầu xin Allah thương xót ông đây là một trong những quyển sách quan trọng có giá trị mà người Muslim cần phải đọc nó để áp dụng vào việc hành đạo và cuộc sống thường nhật.سنة النشر : 2015م / 1436هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 798.1 كيلوبايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة Riyadh Al Saaliheen Những Ng ocirc i Vườn Của Những Người Ngoan Đạo Chương Kh ocirc ng N ecirc n Lạm Dụng Trong Thờ Phượng

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل Riyadh Al Saaliheen Những Ng ocirc i Vườn Của Những Người Ngoan Đạo Chương Kh ocirc ng N ecirc n Lạm Dụng Trong Thờ Phượng
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
يحيى بن شرف النووي - Yahya bin Sharaf al Nawawi

كتب يحيى بن شرف النووي ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ آداب العالم والمتعلم والمفتي والمستفتي وفضل طلب العلم (مقدمة المجموع) ❝ ❞ خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام ❝ ❞ مختصر التبيان في آداب حملة القرآن ❝ ❞ Riyadh Al Saaliheen Những Ng ocirc i Vườn Của Những Người Ngoan Đạo Chương Sabr Ki ecirc n Nhẫn ❝ ❞ Riyadh Al Saaliheen Những Ng ocirc i Vườn Của Những Người Ngoan Đạo Chương Tawbah S aacute m Hối ❝ ❞ Riyadh Al Saaliheen Chương Ikhlass ❝ ❞ Izabrani hadisi iz knjige Rijadussalihin ❝ ❞ Riyadh Saaliheen Cấm Sự Bất C ocirc ng amp Lệnh Phải Trả Lại C ocirc ng Bằng ❝ ❞ Riyadh Saaliheen Lệnh Bảo Phải Giữ Ama nah ❝ الناشرين : ❞ مؤسسة الرسالة ❝ ❞ موقع دار الإسلام ❝ ❞ مكتبة الصحابة ❝ ❞ دار إسلامية ❝ ❱. المزيد..

كتب يحيى بن شرف النووي
الناشر:
دار إسلامية
كتب دار إسلامية ❰ ناشرين لمجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ Riyadh Al Saaliheen Những Ng ocirc i Vườn Của Những Người Ngoan Đạo Chương Kh ocirc ng N ecirc n Lạm Dụng Trong Thờ Phượng ❝ ومن أبرز المؤلفين : ❞ يحيى بن شرف النووي ❝ ❱.المزيد.. كتب دار إسلامية

كتب شبيهة بـ Riyadh Al Saaliheen Những Ng ocirc i Vườn Của Những Người Ngoan Đạo Chương Kh ocirc ng N ecirc n Lạm Dụng Trong Thờ Phượng:

قراءة و تحميل كتاب Riyadh Al Saaliheen Những Ng ocirc i Vườn Của Những Người Ngoan Đạo Chương K ecirc u Gọi L agrave m Việc Thiện Tốt Nhiều Hơn Trong Khoảng Thời Gian Cuối Đời PDF

Riyadh Al Saaliheen Những Ng ocirc i Vườn Của Những Người Ngoan Đạo Chương K ecirc u Gọi L agrave m Việc Thiện Tốt Nhiều Hơn Trong Khoảng Thời Gian Cuối Đời PDF

قراءة و تحميل كتاب Riyadh Al Saaliheen Những Ng ocirc i Vườn Của Những Người Ngoan Đạo Chương K ecirc u Gọi L agrave m Việc Thiện Tốt Nhiều Hơn Trong Khoảng Thời Gian Cuối Đời PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب Riyadh Al Saaliheen Những Ng ocirc i Vườn Của Những Người Ngoan Đạo Chương Sabr Ki ecirc n Nhẫn PDF

Riyadh Al Saaliheen Những Ng ocirc i Vườn Của Những Người Ngoan Đạo Chương Sabr Ki ecirc n Nhẫn PDF

قراءة و تحميل كتاب Riyadh Al Saaliheen Những Ng ocirc i Vườn Của Những Người Ngoan Đạo Chương Sabr Ki ecirc n Nhẫn PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب Riyadh Al Saaliheen Những Ng ocirc i Vườn Của Những Người Ngoan Đạo Chương Yaqeen amp Tawakkul Ki ecirc n Định amp Ph oacute Th aacute c PDF

Riyadh Al Saaliheen Những Ng ocirc i Vườn Của Những Người Ngoan Đạo Chương Yaqeen amp Tawakkul Ki ecirc n Định amp Ph oacute Th aacute c PDF

قراءة و تحميل كتاب Riyadh Al Saaliheen Những Ng ocirc i Vườn Của Những Người Ngoan Đạo Chương Yaqeen amp Tawakkul Ki ecirc n Định amp Ph oacute Th aacute c PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب Riyadh Al Saaliheen Những Ng ocirc i Vườn Của Những Người Ngoan Đạo Chương C oacute Nhiều Con Đường Cho Việc L agrave m Thiện Tốt PDF

Riyadh Al Saaliheen Những Ng ocirc i Vườn Của Những Người Ngoan Đạo Chương C oacute Nhiều Con Đường Cho Việc L agrave m Thiện Tốt PDF

قراءة و تحميل كتاب Riyadh Al Saaliheen Những Ng ocirc i Vườn Của Những Người Ngoan Đạo Chương C oacute Nhiều Con Đường Cho Việc L agrave m Thiện Tốt PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب Riyadh Al Saaliheen Những Ng ocirc i Vườn Của Những Người Ngoan Đạo Chương Giữ G igrave n amp Duy Tr igrave C aacute c Việc L agrave m Ngoan Đạo PDF

Riyadh Al Saaliheen Những Ng ocirc i Vườn Của Những Người Ngoan Đạo Chương Giữ G igrave n amp Duy Tr igrave C aacute c Việc L agrave m Ngoan Đạo PDF

قراءة و تحميل كتاب Riyadh Al Saaliheen Những Ng ocirc i Vườn Của Những Người Ngoan Đạo Chương Giữ G igrave n amp Duy Tr igrave C aacute c Việc L agrave m Ngoan Đạo PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب Riyadh Al Saaliheen Những Ng ocirc i Vườn Của Những Người Ngoan Đạo Chương Sự Gi aacute m S aacute t PDF

Riyadh Al Saaliheen Những Ng ocirc i Vườn Của Những Người Ngoan Đạo Chương Sự Gi aacute m S aacute t PDF

قراءة و تحميل كتاب Riyadh Al Saaliheen Những Ng ocirc i Vườn Của Những Người Ngoan Đạo Chương Sự Gi aacute m S aacute t PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب Riyadh Al Saaliheen Những Ng ocirc i Vườn Của Những Người Ngoan Đạo Chương Taqwa ndash L ograve ng K iacute nh Sợ PDF

Riyadh Al Saaliheen Những Ng ocirc i Vườn Của Những Người Ngoan Đạo Chương Taqwa ndash L ograve ng K iacute nh Sợ PDF

قراءة و تحميل كتاب Riyadh Al Saaliheen Những Ng ocirc i Vườn Của Những Người Ngoan Đạo Chương Taqwa ndash L ograve ng K iacute nh Sợ PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب Riyadh Al Saaliheen Những Ng ocirc i Vườn Của Những Người Ngoan Đạo Chương Tawbah S aacute m Hối PDF

Riyadh Al Saaliheen Những Ng ocirc i Vườn Của Những Người Ngoan Đạo Chương Tawbah S aacute m Hối PDF

قراءة و تحميل كتاب Riyadh Al Saaliheen Những Ng ocirc i Vườn Của Những Người Ngoan Đạo Chương Tawbah S aacute m Hối PDF مجانا