❞ كتاب سالگردها و مناسبت های ناروا ❝  ⏤ عبدالله بن عبدالعزيز بن احمد التويجرى

❞ كتاب سالگردها و مناسبت های ناروا ❝ ⏤ عبدالله بن عبدالعزيز بن احمد التويجرى


ّن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستهديه, ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ باالله من شرور
من سيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل له, ومن يضلل فلاهادی له, وأشهدأن ّ أنفسنا, و
لا إله إلا االله وحده لاشريک له, وأشهد أن ً محمدا عبده ورسوله, صلی االله عليه وعلی
حسان إلی يومالدين, وسلم ً تسليما . ً كثير آله وأصحابه والتابعين لهم بإ ا
اما بعد:
شكي نيست كه پيامبر اسلام از دنيا رفت و به رفيق اعلي پيوست در حالي كه خداوند
اين دين پاك را كامل گردانيد و تمام و كامل در اختيار مردم گذاشت. قال االله تعالي:


«امروزه دين شما را برايتان كامل كردم و با (عزت بخشيدن به شما و استوار داشتن گامهايتان)
نعمت خود را بر شما تكميل نمودم و اسلام را به عنوان آئين خداپسند براي شما برگزيدم».
و فرستادة خود حضرت محمد را به عنوان خاتم پيامبر قرار داد، خداوند ميفرمايد:

«محمد پدر هيچ يك از مردان شما نبوده، بلكه فرستادة خدا و آخرين پيغمبران است و خدا
از همه چيزآگاه بوده وهست».
و اين دين اسلام كه بر پاية قرآن و سنت پيامبر استوار است براي هر زمان و مكاني
صلاحيت و شايستگي دارد كه عهدهدار و برطرفكنندة تمام نيازهاي بشري باشد، به همين
خاطر خداوند مارا بهتبعيت وپيرويازاين دين امرنمودهوفرموده است :


«اين (كه من آن را برايتان ترسيم و بيان كردم) راه مستقيم من است (و منتهي به سعادت هر دو
جهان ميگردد پس) ازآن پيروي كنيد و از راههاي (باطلي كه شما را از آن نهي كردهام)
پيروي نكنيد كه شما را از راه خدا منحرف و پراكنده ميسازند، اينها چيزهايي است كه
خداوند شما را بدان توصيه ميكند تا پرهيزگار شويد».
و به ما دستور داده است كه از رسول و فرستادة او حضرت محمد پيروي كنيم، در
اين مورد خداوند ميفرمايد:
پایبندی به سنت صحیح پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم و مبارزه با بدعت‌ها کاری است که بر عموم مسلمانان واجب است، مخصوصاً این کار وظیفة علما و طلاب علوم دینی می‌باش بدعت‌ از منکراتی است که تغییر آن بر اساس توانایی یا با دست یا با زبان و یا با قلب واجب و ضروری است. یکی از بدعت های رایج است که این کتاب در رد آن نوشته شده است
عبدالله بن عبدالعزيز بن احمد التويجرى - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ بيان ببعض أسباب وقوع الطلبة في الخطأ أثناء تعلم القرآن الكريم ❝ ❞ بدعت بودن صلاة الرغائب ❝ ❞ سالگردها و مناسبت های ناروا ❝ ❱
من كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
سالگردها و مناسبت های ناروا

1986م - 1445هـ

ّن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستهديه, ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ باالله من شرور
من سيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل له, ومن يضلل فلاهادی له, وأشهدأن ّ أنفسنا, و
لا إله إلا االله وحده لاشريک له, وأشهد أن ً محمدا عبده ورسوله, صلی االله عليه وعلی
حسان إلی يومالدين, وسلم ً تسليما . ً كثير آله وأصحابه والتابعين لهم بإ ا
اما بعد:
شكي نيست كه پيامبر اسلام از دنيا رفت و به رفيق اعلي پيوست در حالي كه خداوند
اين دين پاك را كامل گردانيد و تمام و كامل در اختيار مردم گذاشت. قال االله تعالي:


«امروزه دين شما را برايتان كامل كردم و با (عزت بخشيدن به شما و استوار داشتن گامهايتان)
نعمت خود را بر شما تكميل نمودم و اسلام را به عنوان آئين خداپسند براي شما برگزيدم».
و فرستادة خود حضرت محمد را به عنوان خاتم پيامبر قرار داد، خداوند ميفرمايد:

«محمد پدر هيچ يك از مردان شما نبوده، بلكه فرستادة خدا و آخرين پيغمبران است و خدا
از همه چيزآگاه بوده وهست».
و اين دين اسلام كه بر پاية قرآن و سنت پيامبر استوار است براي هر زمان و مكاني
صلاحيت و شايستگي دارد كه عهدهدار و برطرفكنندة تمام نيازهاي بشري باشد، به همين
خاطر خداوند مارا بهتبعيت وپيرويازاين دين امرنمودهوفرموده است :


«اين (كه من آن را برايتان ترسيم و بيان كردم) راه مستقيم من است (و منتهي به سعادت هر دو
جهان ميگردد پس) ازآن پيروي كنيد و از راههاي (باطلي كه شما را از آن نهي كردهام)
پيروي نكنيد كه شما را از راه خدا منحرف و پراكنده ميسازند، اينها چيزهايي است كه
خداوند شما را بدان توصيه ميكند تا پرهيزگار شويد».
و به ما دستور داده است كه از رسول و فرستادة او حضرت محمد پيروي كنيم، در
اين مورد خداوند ميفرمايد:
پایبندی به سنت صحیح پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم و مبارزه با بدعت‌ها کاری است که بر عموم مسلمانان واجب است، مخصوصاً این کار وظیفة علما و طلاب علوم دینی می‌باش بدعت‌ از منکراتی است که تغییر آن بر اساس توانایی یا با دست یا با زبان و یا با قلب واجب و ضروری است. یکی از بدعت های رایج است که این کتاب در رد آن نوشته شده است .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

1
2 دلايل انتخاب موضوع 9
20 تمهــــــــــيد 3
4 تعريف بدعت 20
5 حكم بدعت در اسلام 31
6 اسباب پيدايش بدعت ها 46
7 اولين بدعتي كه در دين اسلام پيدا شد 102
8 اسباب و دلايل انتشار بدعت ها 104
9 تأثيرا بدعت بر جامعه 109
10 وسايل محفوظ شدن از بدعت 118
11 بدعت هاي سالگردي 136
12 فصل اول – ماه محرم 140
13 بعضي از آثار وارده در مورد ماه محرم 141
14 بدعت عزاداري در ماه محرم نزد رافضي ها 150
15 بدعت خوشحالي در روز عاشورا نزد گروه ناصبي 164
16 فصل دوم – ماه صفر 174
17 بعضي از آثار وارده در مورد ماه صفر 175
18 بدعت بدشگوني به ماه صفر 177
19 فصل سوم – ماه ربيع الأول (بدعت جشن تولد پيامبر  (195
20 اولين كسي كه اين بدعت را بوجود آورد 196
21 وضعيت جامعه در آن زمان 207
22 بعضي از شبهه هاي تاييد كنندگان اين بدعت 215

4 سالگردها و يادبودهاي بدعت
23 روش احياي ميلاد 236
24 حقيقت محبت با پيامبر 248
25 ديدگاه اهل سنت در رابطه با اين بدعت 259
26 فصل چهارم – ماه رجب 278
27 بعضي از آثار وارده در مورد ماه رجب 279
28 بزرگداشت ماه رجب توسط كفار 291
29 عتيره (ذبح) ماه رجب 294
30 تخصيص ماه رجب براي روزه و عبادت 302
31 بدعت بودن صلاة الرغائب 315
32 بدعت بودن مراسم شب معراج 355
33 فصل پنجم – ماه شعبان 372
34 بعضي از آثار وارده در مورد ماه شعبان 373
35 بدعت بودن مراسم شب نيمه شعبان 380
36 صلاة الألفيه 392
37 فصل ششم – ماه رمضان 401
38 فضايل اين ماه 402
39 بعضي از بدعت هاي كه در اين ماه ... 437
40 فصل هفتم – ماه شوال 464
41 بعضي از آثار وارده در مورد آن 465
42 اعتقاد به اينكه ازدواج در اين ماه .. 472
43 بدعت بودن عيد ابرار 475
44 فصل هشتم – ماه ذي الحجه 477
45 بعضي از آثار وارده در مورد آن 478
46 بدعت مراسم شب عرفه 494

سالگردها و يادبودهاي بدعت 5
47 بدعت عيد غدير خم 506
48 فصل نهم – مشابهت مسلمانان با كفار در اعیاد شان 513
49 تشكيل مراسم براي عيد ميلاد مسيح 522
50 مراسم جشن نوروز 525
51 تشكيل مراسم عيدهاي ميلاد 530
52 مراسم و جشن هاي نو پيدا 535
53 تشكيل مراسم براي ابتداي سال هجري 537
54 جشن گرفتن ابتداي قرن هجري 542
55 مراسم براي يادبودعلماء و دانشمندان 545
56 مشروعيت مخالفت اهل كتاب 550
57 مهمترين نتايج 607


ّن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستهديه, ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ باالله من شرور
من سيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل له, ومن يضلل فلاهادی له, وأشهدأن ّ أنفسنا, و
لا إله إلا االله وحده لاشريک له, وأشهد أن ً محمدا عبده ورسوله, صلی االله عليه وعلی
حسان إلی يومالدين, وسلم ً تسليما . ً كثير آله وأصحابه والتابعين لهم بإ ا
اما بعد:
شكي نيست كه پيامبر اسلام از دنيا رفت و به رفيق اعلي پيوست در حالي كه خداوند
اين دين پاك را كامل گردانيد و تمام و كامل در اختيار مردم گذاشت. قال االله تعالي:


«امروزه دين شما را برايتان كامل كردم و با (عزت بخشيدن به شما و استوار داشتن گامهايتان)
نعمت خود را بر شما تكميل نمودم و اسلام را به عنوان آئين خداپسند براي شما برگزيدم».
و فرستادة خود حضرت محمد را به عنوان خاتم پيامبر قرار داد، خداوند ميفرمايد:

«محمد پدر هيچ يك از مردان شما نبوده، بلكه فرستادة خدا و آخرين پيغمبران است و خدا
از همه چيزآگاه بوده وهست».
و اين دين اسلام كه بر پاية قرآن و سنت پيامبر استوار است براي هر زمان و مكاني
صلاحيت و شايستگي دارد كه عهدهدار و برطرفكنندة تمام نيازهاي بشري باشد، به همين
خاطر خداوند مارا بهتبعيت وپيرويازاين دين امرنمودهوفرموده است :


«اين (كه من آن را برايتان ترسيم و بيان كردم) راه مستقيم من است (و منتهي به سعادت هر دو
جهان ميگردد پس) ازآن پيروي كنيد و از راههاي (باطلي كه شما را از آن نهي كردهام)
پيروي نكنيد كه شما را از راه خدا منحرف و پراكنده ميسازند، اينها چيزهايي است كه
خداوند شما را بدان توصيه ميكند تا پرهيزگار شويد».
و به ما دستور داده است كه از رسول و فرستادة او حضرت محمد پيروي كنيم، در
اين مورد خداوند ميفرمايد:

 


 پایبندی به سنت صحیح پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم و مبارزه با بدعت‌ها کاری است که بر عموم مسلمانان واجب است، مخصوصاً این کار وظیفة علما و طلاب علوم دینی می‌باش بدعت‌ از منکراتی است که تغییر آن بر اساس توانایی یا با دست یا با زبان و یا با قلب واجب و ضروری است. یکی از بدعت های رایج است که این کتاب در رد آن نوشته شده استسنة النشر : 1986م / 1406هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 2.8 ميجا بايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة سالگردها و مناسبت های ناروا

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل سالگردها و مناسبت های ناروا
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
عبدالله بن عبدالعزيز بن احمد التويجرى - Abdullah bin Abdulaziz bin Ahmed Altwaijriی

كتب عبدالله بن عبدالعزيز بن احمد التويجرى ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ بيان ببعض أسباب وقوع الطلبة في الخطأ أثناء تعلم القرآن الكريم ❝ ❞ بدعت بودن صلاة الرغائب ❝ ❞ سالگردها و مناسبت های ناروا ❝ ❱. المزيد..

كتب عبدالله بن عبدالعزيز بن احمد التويجرى

كتب شبيهة بـ سالگردها و مناسبت های ناروا:

قراءة و تحميل كتاب درس های از مدرسه رسول الله صلی الله علیه وسلم PDF

درس های از مدرسه رسول الله صلی الله علیه وسلم PDF

قراءة و تحميل كتاب درس های از مدرسه رسول الله صلی الله علیه وسلم PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب حکم ظاهر کردن صورت و دست های زن جلوی مردان نامحرم PDF

حکم ظاهر کردن صورت و دست های زن جلوی مردان نامحرم PDF

قراءة و تحميل كتاب حکم ظاهر کردن صورت و دست های زن جلوی مردان نامحرم PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب شبکه هاى ماهواره اى ويیامدهای آن PDF

شبکه هاى ماهواره اى ويیامدهای آن PDF

قراءة و تحميل كتاب شبکه هاى ماهواره اى ويیامدهای آن PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب شمع های فروزان تاریخ PDF

شمع های فروزان تاریخ PDF

قراءة و تحميل كتاب شمع های فروزان تاریخ PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب فیلم های کارتون و تاثیر آن بر عقیده کودکان PDF

فیلم های کارتون و تاثیر آن بر عقیده کودکان PDF

قراءة و تحميل كتاب فیلم های کارتون و تاثیر آن بر عقیده کودکان PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب قلبهای ییمار و مداوای آنها PDF

قلبهای ییمار و مداوای آنها PDF

قراءة و تحميل كتاب قلبهای ییمار و مداوای آنها PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب پناهگاه مؤمن مجموعه أذکار و دعاهای قرآنی و نبوی و أسماء الله PDF

پناهگاه مؤمن مجموعه أذکار و دعاهای قرآنی و نبوی و أسماء الله PDF

قراءة و تحميل كتاب پناهگاه مؤمن مجموعه أذکار و دعاهای قرآنی و نبوی و أسماء الله PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب توضیحاتی در باب اصول ایمان و ویژگی های مؤمنان PDF

توضیحاتی در باب اصول ایمان و ویژگی های مؤمنان PDF

قراءة و تحميل كتاب توضیحاتی در باب اصول ایمان و ویژگی های مؤمنان PDF مجانا