❞ كتاب راه های نفوذ شیطان بر صالحان ❝  ⏤ عبد الله الخاطر

❞ كتاب راه های نفوذ شیطان بر صالحان ❝ ⏤ عبد الله الخاطر

الحمدالله رب العالمين والعاقبه للمتقين وصلى االله على د وعلى
اهتد￯ بهديه الى يومالدين
از جمله مصيبتهايي كه امت اسلامي درعصرحاضر بهآن مبـتلا شـده اسـت گـرايش
فكري بعضي از فرزندان اين امـت مـي باشـد، كسـاني كـه بـه اصـطلاح پرچمهـاي
روشنگري وروشنفكري را بر دوش داشته وحمل مي كنند، وبعضي از آنان اين نـوع
گرايش فكري را به دين نسبت ميدهند، وتمامي سعي وتلاش آنان بر اين اسـت كـه
ميان دين اسلام وشرايط واحوال وقوانين مختلف ناشي از تراوشهاي فكـري فرهنـگ
معاصر وجديد اروپايي درميدان انديشه وفلسفه وهمچنين در ميـدان علـوم وتجربـه
هماهنگي وسـازگاري ايجـاد كننـد. وشـاخص اصـلي ومهـم در مسـير ايـن تـلاش
وكوشش، تغيير وتحول روشنگريهاي عقلي اسلامي بر حسب ظن وگمـان وفهـم و
برداشت آنان است. ودراين راستا به معاني ومفاهيم زيادي در رابطه با اسلام، آنچه را
كه دركتاب االله (قرآن) وسنت رسول اكرمص ثابـت شـده اسـت، اسـتناد كـرده انـد
وبدين ترتيب آن را بصـورتي نادرسـت وناشايسـت تأويـل كـرده ويكسـري معـاني
عقلاني به آن اضافه كرده اند تا فرهنگ جديد اروپايي آن را هضم و قبول كنـد وبـا
آن هماهنگ وسازگار باشد. وبا وجود اشـتباه اساسـي در ايـن روش، يعنـي انحـراف
شرعي وخارج شدن از راه وروش اهل سنت وجماعت در ارتبـاط بـا قـرآن وسـنت
صحيح رسول اكرمص جز اين نيست كه ميگوييم: درحقيقت بكارگيري ايـن روش

راههاي نفوذ شيطان بر صالحان ٤
جديد، به اسلام واظهارات ودلايل قاطع وبلند آن ضربه زده است وبا توجه بـه روش
وگرايش فكري جديد آنطور كه آنان ميپنداشتند، هيچگونـه فائـده وسـودي حاصـل
نشد جز اينكه موجب جدايي ميان درك وفهم اسلامي وادراكات آگاهيهاي صـحيح
ديـن اسـلام شـده اسـت. درصـورتيكه درك وفهـم اروپـايي بـه انـدازه اي جزئـي
ازموضوعات وحي الهي ومسير اسلام نزديك شـده اسـت. بحـث در موردشـيطان در
قرآن كريم يكي از موارد اجرايي دراين روش تفسيري منحرف مي باشد، تا حدي كه
بعضي از اين به اصطلاح روشـنفكران، غيرمسـتقيم وجـود شـيطان را براحتـي انكـار
كردوآن رابه عنوان نمادي از نيروهاي شردروني وبعضي ديگر آن را به وسوسـههـاي
نفس تعبير وتوصيف كرده اند، وساير افكار جديد وتاويلات عجيـب وشـگفتي كـه
هيچگونه ارتباطي با بحث مورد نظر، (بحث شيطان) وآگاهيهاي موجود در كتـاب االله
(قرآن ) واصول وبديهيات ديني ندارند. يكي از نتايج وپيامدهايي كه اين نـوع تفسـير
منحرف در اين رابطه با موضوع شيطان بدنبال داشته است، اهميت وتوجه بعضـي از
مسلمانان را نسبت به مساله شيطان كم كرده است، ومعنـاي بعضـي از آيـات زيبـاي
قرآن مانند فرموده خداوند تبارك وتعالي:

ز جمله مصيبتهايي كه امت اسلامي درعصرحاضر به‌آن مبتلا شده است گرايش فكري بعضي از فرزندان اين امت مي باشد، كساني كه به اصطلاح پرچمهاي روشنگري وروشنفكري را بر دوش داشته وحمل مي كنند، وبعضي از آنان اين نوع گرايش فكري را به دين نسبت مي‌دهند، وتمامي سعي وتلاش آنان بر اين است كه ميان دين اسلام وشرايط واحوال وقوانين مختلف ناشي از تراوشهاي فكري فرهنگ معاصر وجديد اروپايي درميدان انديشه وفلسفه وهمچنين در ميدان علوم وتجربه هماهنگي وسازگاري ايجاد كنند
عبد الله الخاطر - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ مداخل الشيطان على الصالحين ❝ ❞ الالتزام بالإسلام مراحل وعقبات ❝ ❞ الحزن والاكتئاب على ضوء ال والسنة ❝ ❞ سخنی با اهل دعوت ❝ ❞ راه های نفوذ شیطان بر صالحان ❝ ❞ Satan and His Ways of Approaching the Believers ❝ ❞ چگونگی ارتباط و رفتار با مردم ❝ ❱
من كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
راه های نفوذ شیطان بر صالحان

الحمدالله رب العالمين والعاقبه للمتقين وصلى االله على د وعلى
اهتد￯ بهديه الى يومالدين
از جمله مصيبتهايي كه امت اسلامي درعصرحاضر بهآن مبـتلا شـده اسـت گـرايش
فكري بعضي از فرزندان اين امـت مـي باشـد، كسـاني كـه بـه اصـطلاح پرچمهـاي
روشنگري وروشنفكري را بر دوش داشته وحمل مي كنند، وبعضي از آنان اين نـوع
گرايش فكري را به دين نسبت ميدهند، وتمامي سعي وتلاش آنان بر اين اسـت كـه
ميان دين اسلام وشرايط واحوال وقوانين مختلف ناشي از تراوشهاي فكـري فرهنـگ
معاصر وجديد اروپايي درميدان انديشه وفلسفه وهمچنين در ميـدان علـوم وتجربـه
هماهنگي وسـازگاري ايجـاد كننـد. وشـاخص اصـلي ومهـم در مسـير ايـن تـلاش
وكوشش، تغيير وتحول روشنگريهاي عقلي اسلامي بر حسب ظن وگمـان وفهـم و
برداشت آنان است. ودراين راستا به معاني ومفاهيم زيادي در رابطه با اسلام، آنچه را
كه دركتاب االله (قرآن) وسنت رسول اكرمص ثابـت شـده اسـت، اسـتناد كـرده انـد
وبدين ترتيب آن را بصـورتي نادرسـت وناشايسـت تأويـل كـرده ويكسـري معـاني
عقلاني به آن اضافه كرده اند تا فرهنگ جديد اروپايي آن را هضم و قبول كنـد وبـا
آن هماهنگ وسازگار باشد. وبا وجود اشـتباه اساسـي در ايـن روش، يعنـي انحـراف
شرعي وخارج شدن از راه وروش اهل سنت وجماعت در ارتبـاط بـا قـرآن وسـنت
صحيح رسول اكرمص جز اين نيست كه ميگوييم: درحقيقت بكارگيري ايـن روش

راههاي نفوذ شيطان بر صالحان ٤
جديد، به اسلام واظهارات ودلايل قاطع وبلند آن ضربه زده است وبا توجه بـه روش
وگرايش فكري جديد آنطور كه آنان ميپنداشتند، هيچگونـه فائـده وسـودي حاصـل
نشد جز اينكه موجب جدايي ميان درك وفهم اسلامي وادراكات آگاهيهاي صـحيح
ديـن اسـلام شـده اسـت. درصـورتيكه درك وفهـم اروپـايي بـه انـدازه اي جزئـي
ازموضوعات وحي الهي ومسير اسلام نزديك شـده اسـت. بحـث در موردشـيطان در
قرآن كريم يكي از موارد اجرايي دراين روش تفسيري منحرف مي باشد، تا حدي كه
بعضي از اين به اصطلاح روشـنفكران، غيرمسـتقيم وجـود شـيطان را براحتـي انكـار
كردوآن رابه عنوان نمادي از نيروهاي شردروني وبعضي ديگر آن را به وسوسـههـاي
نفس تعبير وتوصيف كرده اند، وساير افكار جديد وتاويلات عجيـب وشـگفتي كـه
هيچگونه ارتباطي با بحث مورد نظر، (بحث شيطان) وآگاهيهاي موجود در كتـاب االله
(قرآن ) واصول وبديهيات ديني ندارند. يكي از نتايج وپيامدهايي كه اين نـوع تفسـير
منحرف در اين رابطه با موضوع شيطان بدنبال داشته است، اهميت وتوجه بعضـي از
مسلمانان را نسبت به مساله شيطان كم كرده است، ومعنـاي بعضـي از آيـات زيبـاي
قرآن مانند فرموده خداوند تبارك وتعالي:

ز جمله مصيبتهايي كه امت اسلامي درعصرحاضر به‌آن مبتلا شده است گرايش فكري بعضي از فرزندان اين امت مي باشد، كساني كه به اصطلاح پرچمهاي روشنگري وروشنفكري را بر دوش داشته وحمل مي كنند، وبعضي از آنان اين نوع گرايش فكري را به دين نسبت مي‌دهند، وتمامي سعي وتلاش آنان بر اين است كه ميان دين اسلام وشرايط واحوال وقوانين مختلف ناشي از تراوشهاي فكري فرهنگ معاصر وجديد اروپايي درميدان انديشه وفلسفه وهمچنين در ميدان علوم وتجربه هماهنگي وسازگاري ايجاد كنند .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

الحمدالله رب العالمين والعاقبه للمتقين وصلى االله على د وعلى
اهتد￯ بهديه الى يومالدين
از جمله مصيبتهايي كه امت اسلامي درعصرحاضر بهآن مبـتلا شـده اسـت گـرايش
فكري بعضي از فرزندان اين امـت مـي باشـد، كسـاني كـه بـه اصـطلاح پرچمهـاي
روشنگري وروشنفكري را بر دوش داشته وحمل مي كنند، وبعضي از آنان اين نـوع
گرايش فكري را به دين نسبت ميدهند، وتمامي سعي وتلاش آنان بر اين اسـت كـه
ميان دين اسلام وشرايط واحوال وقوانين مختلف ناشي از تراوشهاي فكـري فرهنـگ
معاصر وجديد اروپايي درميدان انديشه وفلسفه وهمچنين در ميـدان علـوم وتجربـه
هماهنگي وسـازگاري ايجـاد كننـد. وشـاخص اصـلي ومهـم در مسـير ايـن تـلاش
وكوشش، تغيير وتحول روشنگريهاي عقلي اسلامي بر حسب ظن وگمـان وفهـم و
برداشت آنان است. ودراين راستا به معاني ومفاهيم زيادي در رابطه با اسلام، آنچه را
كه دركتاب االله (قرآن) وسنت رسول اكرمص ثابـت شـده اسـت، اسـتناد كـرده انـد
وبدين ترتيب آن را بصـورتي نادرسـت وناشايسـت تأويـل كـرده ويكسـري معـاني
عقلاني به آن اضافه كرده اند تا فرهنگ جديد اروپايي آن را هضم و قبول كنـد وبـا
آن هماهنگ وسازگار باشد. وبا وجود اشـتباه اساسـي در ايـن روش، يعنـي انحـراف
شرعي وخارج شدن از راه وروش اهل سنت وجماعت در ارتبـاط بـا قـرآن وسـنت
صحيح رسول اكرمص جز اين نيست كه ميگوييم: درحقيقت بكارگيري ايـن روش

راههاي نفوذ شيطان بر صالحان ٤
جديد، به اسلام واظهارات ودلايل قاطع وبلند آن ضربه زده است وبا توجه بـه روش
وگرايش فكري جديد آنطور كه آنان ميپنداشتند، هيچگونـه فائـده وسـودي حاصـل
نشد جز اينكه موجب جدايي ميان درك وفهم اسلامي وادراكات آگاهيهاي صـحيح
ديـن اسـلام شـده اسـت. درصـورتيكه درك وفهـم اروپـايي بـه انـدازه اي جزئـي
ازموضوعات وحي الهي ومسير اسلام نزديك شـده اسـت. بحـث در موردشـيطان در
قرآن كريم يكي از موارد اجرايي دراين روش تفسيري منحرف مي باشد، تا حدي كه
بعضي از اين به اصطلاح روشـنفكران، غيرمسـتقيم وجـود شـيطان را براحتـي انكـار
كردوآن رابه عنوان نمادي از نيروهاي شردروني وبعضي ديگر آن را به وسوسـههـاي
نفس تعبير وتوصيف كرده اند، وساير افكار جديد وتاويلات عجيـب وشـگفتي كـه
هيچگونه ارتباطي با بحث مورد نظر، (بحث شيطان) وآگاهيهاي موجود در كتـاب االله
(قرآن ) واصول وبديهيات ديني ندارند. يكي از نتايج وپيامدهايي كه اين نـوع تفسـير
منحرف در اين رابطه با موضوع شيطان بدنبال داشته است، اهميت وتوجه بعضـي از
مسلمانان را نسبت به مساله شيطان كم كرده است، ومعنـاي بعضـي از آيـات زيبـاي
قرآن مانند فرموده خداوند تبارك وتعالي:

 


بيگمان شيطان دشمن شماست، پس شما هم او را دشمن بدانيد(واز مكر وكيـد او
يك لحظه غافل نشويد و از وسوسه هاي او پيروي نكنيد)] را درهم و برهم، ناخوش
ونامعلوم بدون معني گردانيده است، واز همـه مهمتـرآن را بعنـوان موجـودي عينـي؛
عملي و واقعي كه هميشه سر راه انسان مسلم قرار داردوباعث بوجود آمدن خطرات،
اعمال نادرست وكارهاي حرام مي شود ويا مسلمان را بـه انجـام دادن آنهـا تحريـك
وتشويق مي كند، رد كرده وقبول ندارد. درحاليكه اگر انسان مسلمان احساس كندكـه

راههاي نفوذ شيطان بر صالحان ٥
واقعاً موجودي به نام شيطان وجود دارد، هميشـه ودر هـر حـال بـه عنـوان محـرك
وانگيزه، براي مقابله وايستادگي دربرابر فتنه ها وسوسه ها، اميال وشـهوات وراههـاي
باطل ونادرست، معني ومفهوم كشمكش وزد وخورد با او را درخـود، ايجـاد خواهـد
كرد. اما زمانيكه اين احساس در درون انسان مسلمان نباشـد، مفهـوم كشـمكش وزد
وخورد ومقابله با شيطان در درون او از بين رفته وپايداري ومقاومت او در برابرفكـر
ونيرنگهاي شيطاني يا ازبين مي رود ويا ضعيف مي شود.
اين كتاب علاوه بر اينكه راهي آسان، مقبول، مختصر، براي تصـحيح واصـلاح روش
منحرف بوجودآمده از طرف بعضي از روشنفكران اسلامي است، رسالت اصلي خـود
را نيز نويسنده آن رحمه االله عليه وخداوند به او پاداش وخير عنايت فرمايد كه همان
تنبيه وآگاهي مسلمانان از راههاي نفوذ شيطان به درون انسانها، وهمچنين تنوع گونـه
هاي مختلف اين راهها با توجه به طبيعت ذاتي هر شخصـي، مقـدار قـوت وضـعف
ايمان، مقدار علم وآگاهي او اخلاص وصداقت در عبادت وحالتها ووضعيتهاي ديگـر
ميباشد، دنبال كرده است در حقيقت مولف اين كتاب-رحمه االله تعالي- در ارتباط با
كشف اين راهها واسرار ورموز آنها وطرح بعضـي از راههـاي عـلاج، چـاره جـويي
ومقابله در برابرنفوذ شيطان با زباني آسان، راحت، قابل فهم، موفق بوده است، به اين
اميد كه براي همگي نفع داشته ونفسهاي مومنان را پاك گرداند.
«واالله الهادي والموفق وهوحسبنا ونعم الوكيل»

 

حقيقت وماهيت شيطان يك مساله اساسي ومهم در ارتباط با عقيده فرد مسلمان مـي
باشد.... كه شيطان چيست؟!
آيا شيطان موجودي حقيقي است؟آيا معنوي؟ يا همانطور كه بعضي ها گمان مي كنند
شيطان همان افكار بد و وسوسه هـاي درونـي اسـت؟! يـا شـيطان همـان ميكروبهـا
هستندآنگونه كه بعضي ها معتقدند؟! يا به عبارت ديگر شيطان نمـادي از شـر وبـدي
است، كه به اسم شيطان ازآن صحبت مي كنيم ؟!وعقيده اهل سنت وجماعت در ايـن
رابطه چيست؟ بنابرعقيده ما (عقيده اهل سنت وجماعت) شيطان از طائفـه جنّـي هـا
است همانطور كه خداوند تبارك وتعالي مي فرمايد:

 


:الكهـــف m l
پيغمبر آغاز آفرينش مردم را بر ايشان بيان كن)آنگاه را كه ما به فرشتگان گفتيم:بـراي
آدم سجده كنيد(بخاطر اكرام واحترام، نه عبادت وپرستش)همگي سجده بردند به جز
ابليس كه از جنيان بود واز فرمان پروردگارش سرپيچي كرد] ....
وما به وجود جن ايمان داريم، ومي دانيم كه شـيطان، از طائفـه جنـي هـا اسـت، واو
همراه تمام انسانها است، و با هر انسـاني، شـيطاني قـرين اسـت، ودليـل ايـن گفتـه،
فرموده رسول اكرم صاست كه در حديثي كه مسلم از بن مسعود روايت مي كند به
آن اشاره كرده ومي فرمايد:

 

 


 ز جمله مصيبتهايي كه امت اسلامي درعصرحاضر به‌آن مبتلا شده است گرايش فكري بعضي از فرزندان اين امت مي باشد، كساني كه به اصطلاح پرچمهاي روشنگري وروشنفكري را بر دوش داشته وحمل مي كنند، وبعضي از آنان اين نوع گرايش فكري را به دين نسبت مي‌دهند، وتمامي سعي وتلاش آنان بر اين است كه ميان دين اسلام وشرايط واحوال وقوانين مختلف ناشي از تراوشهاي فكري فرهنگ معاصر وجديد اروپايي درميدان انديشه وفلسفه وهمچنين در ميدان علوم وتجربه هماهنگي وسازگاري ايجاد كنندحجم الكتاب عند التحميل : 403.5 كيلوبايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة راه های نفوذ شیطان بر صالحان

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل راه های نفوذ شیطان بر صالحان
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
عبد الله الخاطر - Abdullah al Khatear

كتب عبد الله الخاطر ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ مداخل الشيطان على الصالحين ❝ ❞ الالتزام بالإسلام مراحل وعقبات ❝ ❞ الحزن والاكتئاب على ضوء ال والسنة ❝ ❞ سخنی با اهل دعوت ❝ ❞ راه های نفوذ شیطان بر صالحان ❝ ❞ Satan and His Ways of Approaching the Believers ❝ ❞ چگونگی ارتباط و رفتار با مردم ❝ ❱. المزيد..

كتب عبد الله الخاطر

كتب شبيهة بـ راه های نفوذ شیطان بر صالحان:

قراءة و تحميل كتاب راهکارهایی برای شاد زیستن PDF

راهکارهایی برای شاد زیستن PDF

قراءة و تحميل كتاب راهکارهایی برای شاد زیستن PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب راهکارهای شريعت برای پيشگيری و شفا PDF

راهکارهای شريعت برای پيشگيری و شفا PDF

قراءة و تحميل كتاب راهکارهای شريعت برای پيشگيری و شفا PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب راهنمای مربیان برای تربیت دختران و پسران PDF

راهنمای مربیان برای تربیت دختران و پسران PDF

قراءة و تحميل كتاب راهنمای مربیان برای تربیت دختران و پسران PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب راهنمايی zwnj های ارزشمند درباره لباس و آرايش زنان PDF

راهنمايی zwnj های ارزشمند درباره لباس و آرايش زنان PDF

قراءة و تحميل كتاب راهنمايی zwnj های ارزشمند درباره لباس و آرايش زنان PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب درسهای مهم برای مسلمانان PDF

درسهای مهم برای مسلمانان PDF

قراءة و تحميل كتاب درسهای مهم برای مسلمانان PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب فیلم های کارتون و تاثیر آن بر عقیده کودکان PDF

فیلم های کارتون و تاثیر آن بر عقیده کودکان PDF

قراءة و تحميل كتاب فیلم های کارتون و تاثیر آن بر عقیده کودکان PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب راهنمایی تصویری آشنایی با دین اسلام PDF

راهنمایی تصویری آشنایی با دین اسلام PDF

قراءة و تحميل كتاب راهنمایی تصویری آشنایی با دین اسلام PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب راه نجات از شر غلاة PDF

راه نجات از شر غلاة PDF

قراءة و تحميل كتاب راه نجات از شر غلاة PDF مجانا