❞ كتاب قهرمانان اسلام ❝  ⏤ عبدالله موحد

❞ كتاب قهرمانان اسلام ❝ ⏤ عبدالله موحد
خير الدين بارباروس و برادر وي عروج
اصل و نسب اين دو مجاهد به تركهاي مسلمان برميگردد. پدر ٱنها «يعقوب بن
يوسف» از بازماندگان فاتحان مسلمان ترك بود. مادرشان نيز بانويي اندلسي بود كه تاثير
به سزايي در اين دو برادر به جاي گذاشت. سرزمين اندلس در آن دوران به شدت از
حملات اسپانياييها و پرتغاليها رنج ميبرد.
آنها همچنين دو برادر مجاهد ديگر به نامهاي اسحق و محمد الياس داشتند. خيرالدين
كوچكرين آنها بود.
برادران قهرمان و جهاد عليه اسپانياييها:
هجرت اجباري مسلمانان از اندلس و پناه آوردن تعداد زيادي از آنان به شمال آفريقا
سبب ايجاد مشكلات اجتماعي و اقتصادي بسياري در مناطق شمال آفريقا گرديد.
از آنجايي كه در ميان اين مهاجران بسياري از دريانوران وجود داشتند ضروري نشان
ميداد كه بايد راههاي مناسبي براي استقرار آنها فراهم ميشد اما برخي از عوامل باعث
شد كه گروهي از اين دريانوردان رو به جهاد عليه نيروهاي نصراني در درياي مديترانه
بياورند. از مهمترين عوامل اين حركت ميتوان به انگيزهي ديني به سبب كشمكش
هميشگي ميان اسلام و نصرانيت، و همچنين اخراج مسلمانان از اندلس و تعقيب آنان تا
شمال آفريقا اشاره كرد.
حركت جهاد اسلامي عليه اسپانيا و پرتغاليها تا روي كار آمدن برادران بارباروس
نامنظم و پراكنده بود. آن دو توانستند نيروهاي اسلامي را در الجزاير متحد ساخته و به
سوي هدفي مشترك يعني جلوگيري از نفوذ بيشتر دشمنان اسلام در بندرها و شهرهاي
شمال آفريقا، هدايت سازند.

6 قهرمانان اسلام
انديشهي نظامي برادران بارباروس:
اين نيروي اسلامي جديد براي حركت جهادي خود به دليل عدم توانايي در داخل
شدن به جنگ منظم عليه نيروهاي پرتغالي و اسپانيايي و «سواران قديس يوحنا» در
درياي مديترانه از روش حملهي ناگهاني استفاده ميكرد. اين مجاهدان توانستند با به
دست آوردن پيروزهاي بسيار باعث نگراني دشمن شوند. آنها سپس با نگاه دقيق خود
به اين نتيجه رسيدند كه به زير رهبري حكومت عثماني درآيند تا تلاش مسلمانان را عليه
نيروهاي كينهتوز نصراني متحد سازند.
جهاد برادران بارباروس:
تاريخنگاران اروپايي در مورد طبيعت حركت جهادي در درياي مديترانه تشكيك
نموده و نقش اين دو برادر را تا حد «دزدي دريايي» پايين آورده و حتي در مورد حقيقت
اين دو برادر ترديد نمودهاند. بر اين اساس نياز است در مورد نقش اين دو برادر و تاثير
جنبش آنان بر حركت صليبيان در درياي مديترانه در دوران سلطان سليم و سلطان محمد
قانوني روشنگري شود.
آنچه در مورد نقش اين برادران گفته شده است بر حرص و كوشش آنها در راه جهاد
و مقاومت در برابر طرحهاي اسپانيا و پرتغال در سرزمينهاي اسلامي شمال آفريقا تاكيد
دارد. اين دو برادر توانستند در جهاد دريايي عليه نصاري نوآوري كنند و حركت جهاد
اسلامي توانست در قرن شانزدهم هجري مراكز مهمي در «شرشال» و «وهران» و «الجزائر»
و «دلي» و «بجايه» داشته باشد. اين حركت با پيوستن جنگجويان مسلماني كه از اندلس
گريخته بودند و به دريانوردي و فنون آن و كشتي سازي آگاه بودند نيروي بيشتري
گرفت.
برادران «عروج» و «خيرالدين» از دوران جواني رو به جهاد آوردند. در ابتدا حركت
آنها از مجموعه جزاير نزديك به زادگاهشان در حدود سال 1510 ميلادي آغاز گرديد
اما درگيري سنگين ميان نيروهاي مسيحي و مسلمان در اندلس و شمال آفريفا باعث شد

در مورد برخی از می باشد که در پیروزی مسلمانان نقش داشته اند از جمله صلاح الدین ایوبی و الكتب الدین زنگی.
عبدالله موحد -
❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ علما صالحان و انديشمندان ❝ ❞ قهرمانان اسلام ❝ ❞ تابعین ❝ ❞ الصحابة ❝ ❱
من كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
قهرمانان اسلام
خير الدين بارباروس و برادر وي عروج
اصل و نسب اين دو مجاهد به تركهاي مسلمان برميگردد. پدر ٱنها «يعقوب بن
يوسف» از بازماندگان فاتحان مسلمان ترك بود. مادرشان نيز بانويي اندلسي بود كه تاثير
به سزايي در اين دو برادر به جاي گذاشت. سرزمين اندلس در آن دوران به شدت از
حملات اسپانياييها و پرتغاليها رنج ميبرد.
آنها همچنين دو برادر مجاهد ديگر به نامهاي اسحق و محمد الياس داشتند. خيرالدين
كوچكرين آنها بود.
برادران قهرمان و جهاد عليه اسپانياييها:
هجرت اجباري مسلمانان از اندلس و پناه آوردن تعداد زيادي از آنان به شمال آفريقا
سبب ايجاد مشكلات اجتماعي و اقتصادي بسياري در مناطق شمال آفريقا گرديد.
از آنجايي كه در ميان اين مهاجران بسياري از دريانوران وجود داشتند ضروري نشان
ميداد كه بايد راههاي مناسبي براي استقرار آنها فراهم ميشد اما برخي از عوامل باعث
شد كه گروهي از اين دريانوردان رو به جهاد عليه نيروهاي نصراني در درياي مديترانه
بياورند. از مهمترين عوامل اين حركت ميتوان به انگيزهي ديني به سبب كشمكش
هميشگي ميان اسلام و نصرانيت، و همچنين اخراج مسلمانان از اندلس و تعقيب آنان تا
شمال آفريقا اشاره كرد.
حركت جهاد اسلامي عليه اسپانيا و پرتغاليها تا روي كار آمدن برادران بارباروس
نامنظم و پراكنده بود. آن دو توانستند نيروهاي اسلامي را در الجزاير متحد ساخته و به
سوي هدفي مشترك يعني جلوگيري از نفوذ بيشتر دشمنان اسلام در بندرها و شهرهاي
شمال آفريقا، هدايت سازند.

6 قهرمانان اسلام
انديشهي نظامي برادران بارباروس:
اين نيروي اسلامي جديد براي حركت جهادي خود به دليل عدم توانايي در داخل
شدن به جنگ منظم عليه نيروهاي پرتغالي و اسپانيايي و «سواران قديس يوحنا» در
درياي مديترانه از روش حملهي ناگهاني استفاده ميكرد. اين مجاهدان توانستند با به
دست آوردن پيروزهاي بسيار باعث نگراني دشمن شوند. آنها سپس با نگاه دقيق خود
به اين نتيجه رسيدند كه به زير رهبري حكومت عثماني درآيند تا تلاش مسلمانان را عليه
نيروهاي كينهتوز نصراني متحد سازند.
جهاد برادران بارباروس:
تاريخنگاران اروپايي در مورد طبيعت حركت جهادي در درياي مديترانه تشكيك
نموده و نقش اين دو برادر را تا حد «دزدي دريايي» پايين آورده و حتي در مورد حقيقت
اين دو برادر ترديد نمودهاند. بر اين اساس نياز است در مورد نقش اين دو برادر و تاثير
جنبش آنان بر حركت صليبيان در درياي مديترانه در دوران سلطان سليم و سلطان محمد
قانوني روشنگري شود.
آنچه در مورد نقش اين برادران گفته شده است بر حرص و كوشش آنها در راه جهاد
و مقاومت در برابر طرحهاي اسپانيا و پرتغال در سرزمينهاي اسلامي شمال آفريقا تاكيد
دارد. اين دو برادر توانستند در جهاد دريايي عليه نصاري نوآوري كنند و حركت جهاد
اسلامي توانست در قرن شانزدهم هجري مراكز مهمي در «شرشال» و «وهران» و «الجزائر»
و «دلي» و «بجايه» داشته باشد. اين حركت با پيوستن جنگجويان مسلماني كه از اندلس
گريخته بودند و به دريانوردي و فنون آن و كشتي سازي آگاه بودند نيروي بيشتري
گرفت.
برادران «عروج» و «خيرالدين» از دوران جواني رو به جهاد آوردند. در ابتدا حركت
آنها از مجموعه جزاير نزديك به زادگاهشان در حدود سال 1510 ميلادي آغاز گرديد
اما درگيري سنگين ميان نيروهاي مسيحي و مسلمان در اندلس و شمال آفريفا باعث شد

در مورد برخی از می باشد که در پیروزی مسلمانان نقش داشته اند از جمله صلاح الدین ایوبی و الكتب الدین زنگی. .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

خيرالدين بارباروس فرماندهي بزرگ دريايي مسلمان .......................................5
خير الدين بارباروس و برادر وي عروج....................................................................... 5
برادران قهرمان و جهاد عليه اسپانياييها: ...................................................................... 5
انديشهي نظامي برادران بارباروس:............................................................................... 6
جهاد برادران بارباروس:................................................................................................ 6
شهادت عروج و اسحاق:............................................................................................... 9
خيرالدين در استانبول:.................................................................................................10
فتح تونس:...................................................................................................................10
پيروزي بزرگ «پِرِوِزا»:................................................................................................11
ارتش دريايي خيرالدين بارباروس در فرانسه:.............................................................11
وفات خيرالدين بارباروس: .........................................................................................12
سلطان صلاح الدين ايوبي (532-589 ه) ................................ ............................13
نسب بني ايوب:..........................................................................................................13
تولد و رشد:................................................................................................................13
آغاز كار صلاح الدين:.................................................................................................14
وزارت مصر:...............................................................................................................15
حكومت بر مصر و پايان كار عبيديها (فاطميها):....................................................16
دولت ايوبيان:..............................................................................................................17
نبرد حطّين:..................................................................................................................18

2 قهرمانان اسلام
آمادهسازي براي نبرد:..................................................................................................19
رزمگاه حطين:.............................................................................................................20
صبح نبرد:....................................................................................................................21
نتايج نبرد حطين:.........................................................................................................22
حمله سوم صليبي:.......................................................................................................23
وفات سلطان صلاح الدين: .........................................................................................23
زندگينامه مختصر صلاح الدين ايوبي:.......................................................................24
عبدالقادر الحسيني، فرمانده ارتش جهاد مقدس در فلسطين ...........................25
اثر پنهان دانشگاه آمريكايي:.........................................................................................26
انقلاب عليه اشغالگر: ..................................................................................................27
تمرين و آمادهسازي در آلمان:.....................................................................................27
سفر به عراق:...............................................................................................................28
پا در مياني ملك عبدالعزيز:.........................................................................................29
ارتش جهاد مقدس:.....................................................................................................30
پايان فرمانده:...............................................................................................................31
نورالدين محمود زنگي و تلاش در راه وحدت اسلامي ......................................33
نورالدين محمود..........................................................................................................34
جهاد عليه صليبيها:....................................................................................................35
پيوسته شدن دمشق:.....................................................................................................36
به سوي مصر:..............................................................................................................37
نورالدين در تاريخ:......................................................................................................39
شخصيت و زهد نورالدين:..........................................................................................40
درگذشت نورالدين محمود:........................................................................................40

فهرست مطالب 3
منابع ................................ ................................

 

خير الدين بارباروس و برادر وي عروج
اصل و نسب اين دو مجاهد به تركهاي مسلمان برميگردد. پدر ٱنها «يعقوب بن
يوسف» از بازماندگان فاتحان مسلمان ترك بود. مادرشان نيز بانويي اندلسي بود كه تاثير
به سزايي در اين دو برادر به جاي گذاشت. سرزمين اندلس در آن دوران به شدت از
حملات اسپانياييها و پرتغاليها رنج ميبرد.
آنها همچنين دو برادر مجاهد ديگر به نامهاي اسحق و محمد الياس داشتند. خيرالدين
كوچكرين آنها بود.
برادران قهرمان و جهاد عليه اسپانياييها:
هجرت اجباري مسلمانان از اندلس و پناه آوردن تعداد زيادي از آنان به شمال آفريقا
سبب ايجاد مشكلات اجتماعي و اقتصادي بسياري در مناطق شمال آفريقا گرديد.
از آنجايي كه در ميان اين مهاجران بسياري از دريانوران وجود داشتند ضروري نشان
ميداد كه بايد راههاي مناسبي براي استقرار آنها فراهم ميشد اما برخي از عوامل باعث
شد كه گروهي از اين دريانوردان رو به جهاد عليه نيروهاي نصراني در درياي مديترانه
بياورند. از مهمترين عوامل اين حركت ميتوان به انگيزهي ديني به سبب كشمكش
هميشگي ميان اسلام و نصرانيت، و همچنين اخراج مسلمانان از اندلس و تعقيب آنان تا
شمال آفريقا اشاره كرد.
حركت جهاد اسلامي عليه اسپانيا و پرتغاليها تا روي كار آمدن برادران بارباروس
نامنظم و پراكنده بود. آن دو توانستند نيروهاي اسلامي را در الجزاير متحد ساخته و به
سوي هدفي مشترك يعني جلوگيري از نفوذ بيشتر دشمنان اسلام در بندرها و شهرهاي
شمال آفريقا، هدايت سازند.

6 قهرمانان اسلام
انديشهي نظامي برادران بارباروس:
اين نيروي اسلامي جديد براي حركت جهادي خود به دليل عدم توانايي در داخل
شدن به جنگ منظم عليه نيروهاي پرتغالي و اسپانيايي و «سواران قديس يوحنا» در
درياي مديترانه از روش حملهي ناگهاني استفاده ميكرد. اين مجاهدان توانستند با به
دست آوردن پيروزهاي بسيار باعث نگراني دشمن شوند. آنها سپس با نگاه دقيق خود
به اين نتيجه رسيدند كه به زير رهبري حكومت عثماني درآيند تا تلاش مسلمانان را عليه
نيروهاي كينهتوز نصراني متحد سازند.
جهاد برادران بارباروس:
تاريخنگاران اروپايي در مورد طبيعت حركت جهادي در درياي مديترانه تشكيك
نموده و نقش اين دو برادر را تا حد «دزدي دريايي» پايين آورده و حتي در مورد حقيقت
اين دو برادر ترديد نمودهاند. بر اين اساس نياز است در مورد نقش اين دو برادر و تاثير
جنبش آنان بر حركت صليبيان در درياي مديترانه در دوران سلطان سليم و سلطان محمد
قانوني روشنگري شود.
آنچه در مورد نقش اين برادران گفته شده است بر حرص و كوشش آنها در راه جهاد
و مقاومت در برابر طرحهاي اسپانيا و پرتغال در سرزمينهاي اسلامي شمال آفريقا تاكيد
دارد. اين دو برادر توانستند در جهاد دريايي عليه نصاري نوآوري كنند و حركت جهاد
اسلامي توانست در قرن شانزدهم هجري مراكز مهمي در «شرشال» و «وهران» و «الجزائر»
و «دلي» و «بجايه» داشته باشد. اين حركت با پيوستن جنگجويان مسلماني كه از اندلس
گريخته بودند و به دريانوردي و فنون آن و كشتي سازي آگاه بودند نيروي بيشتري
گرفت.
برادران «عروج» و «خيرالدين» از دوران جواني رو به جهاد آوردند. در ابتدا حركت
آنها از مجموعه جزاير نزديك به زادگاهشان در حدود سال 1510 ميلادي آغاز گرديد
اما درگيري سنگين ميان نيروهاي مسيحي و مسلمان در اندلس و شمال آفريفا باعث شد

قهرمانان اسلام 7
اين دو برادر محل فعاليت خود را تغيير دهند. به ويژه كه اسپانياييها و پرتغاليها بر
بسياري از بنادر و شهرهاي شمال آفريقا استيلا يافته بودند.
آنها توانستند پيروزيهاي چشمگيري بر دزدان دريايي مسيحي به دست آورند به
طوري كه بسياري از نيروهاي اسلامي ضعيف تر در اين منطقه تلاش آنها را با ديدهي
اعجاب نگريستند، چيزي كه باعث شد بسياري از ملتهاي مسلمان در اين مناطق از
آنها كمك بخواهند و محبوبيت فراواني در ميان مردم اين مناطق به دست بياورند كه
توانستند بر اساس آن بر الجزاير و برخي از مناطق مجاور آن حكومت كنند.
بسياري از تاريخنگاران عقيده دارند حضور عروج و خيرالدين در اين مناطق بنابر
درخواست ساكنان اين مناطق و براي دفاع از آنان در برابر هجوم وحشيانهي اسپانياييها
بود. در اين ميان گروهي از حاكمان محلي الجزاير در برابر تلاش اين دو برادر براي
توحيد اين مناطق ايستادگي ميكردند. حكومت در الجزاير تا پيش از اين دو برادر بيشتر
به حكم ملوك الطوائفي شباهت داشت. بسياري از مردم الجزاير به كمك اين دو برادر
شتافتند و در حملات آنها شركت جستند. حتي بسياري از حكام محلي كه خطر اشغال
بيگانه را جدي ميديدند به كمك اين دو برادر شتافتند.
نقش اين دو برادر با تلاشي كه در سال 1512 براي آزادسازي «بجايه» از اشغال
اسپانيا نمودند بيشتر نمايان ميشود. آنان براي اين هدف قاعدهي عملياتي خود را به سال
1514 ميلادي به بندر «جيجل» در شرق الجزاير منتقل نمودند تا بتواند از يك سو به
عنوان ايستگاه كمكي براي آزادسازي بجايه و از سوي ديگر براي كمك به مسلمانان
اندلس مورد استفاده قرار گيرد. آنها در برابر خود با هم پيماني شديد نيروهاي دشمن
مواجه شدند و مجبور به جنگهاي پي در پي شدند، چيزي كه تا آن روز تجربه نكرده
بودند اما به علت استقرار در الجزاير و جنگ منظم مجبور به تحمل آن گرديدند. با كشته
شدن «عروج» در يكي از اين جنگها وضعيت سختي براي جهاد مسلمانان پيش آمد. به
طوري كه «خيرالدين» به فكر تحكيم بيشتر روابط با عثماني افتاد.

 

 

 

 

 

 


................................ ........................43

 

 

 

 


 در مورد برخی از می باشد که در پیروزی مسلمانان نقش داشته اند از جمله صلاح الدین ایوبی و الكتب الدین زنگی.حجم الكتاب عند التحميل : 698.5 كيلوبايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة قهرمانان اسلام

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل قهرمانان اسلام
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
عبدالله موحد - Abdullah Movahed

كتب عبدالله موحد ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ علما صالحان و انديشمندان ❝ ❞ قهرمانان اسلام ❝ ❞ تابعین ❝ ❞ الصحابة ❝ ❱. المزيد..

كتب عبدالله موحد

كتب شبيهة بـ قهرمانان اسلام:

قراءة و تحميل كتاب تربية الطفل في الإسلام PDF

تربية الطفل في الإسلام PDF

قراءة و تحميل كتاب تربية الطفل في الإسلام PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب عبد الله بن سبأ PDF

عبد الله بن سبأ PDF

قراءة و تحميل كتاب عبد الله بن سبأ PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب الطريق الى الاسلام PDF

الطريق الى الاسلام PDF

قراءة و تحميل كتاب الطريق الى الاسلام PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب تحرير المرأة بين الغرب والاسلام PDF

تحرير المرأة بين الغرب والاسلام PDF

قراءة و تحميل كتاب تحرير المرأة بين الغرب والاسلام PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام PDF

مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام PDF

قراءة و تحميل كتاب مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب أبو هريرة راوية الإسلام PDF

أبو هريرة راوية الإسلام PDF

قراءة و تحميل كتاب أبو هريرة راوية الإسلام PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب الشيوعية والإسلام PDF

الشيوعية والإسلام PDF

قراءة و تحميل كتاب الشيوعية والإسلام PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب محمد الخضر حسين وفقه السياسة في الإسلام PDF

محمد الخضر حسين وفقه السياسة في الإسلام PDF

قراءة و تحميل كتاب محمد الخضر حسين وفقه السياسة في الإسلام PDF مجانا