❞ كتاب İsl acirc m Esasları Şerhi ❝  ⏤ Muhammed b Salih el Useymîn محمد بن صالح العثيمين

❞ كتاب İsl acirc m Esasları Şerhi ❝ ⏤ Muhammed b Salih el Useymîn محمد بن صالح العثيمينHamd, yalnızca Allah’adır. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret
diler ve O’na tevbe ederiz.
Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüklerinden Allah’a sığınırız.
Allah kimi hidâyete erdirirse, onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırırsa, onu
hidâyete erdirecek yoktur.
Allah'tan başka hak ilâhın olmadığına, O’nun bir olduğuna ve hiçbir
ortağının bulunmadığına, Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in O'nun
kulu ve elçisi olduğuna şehâdet ederim. Allah'ın salât ve selâmı, O'nun, âile
halkının, ashâbının ve onlara en güzel bir şekilde uyanların üzerine olsun.
Tevhîd ilmi, ilimlerin en şereflisi, makam bakımından en kıymetlisi ve ilk
yerine getirilmesi gereken görevlerden birisidir. Çünkü tevhîd ilmi, Allah
Teâlâ’yı, O’nun isimlerini, sıfatlarını ve kulları üzerindeki haklarını bilmektir.
Yine tevhîd ilmi, Allah Teâlâ’ya ve O’nun dîninin esasına götüren yolun
anahtarıdır.
Bundan dolayıdır ki bütün elçiler tevhîde dâvet etme konusunda ittifak
etmişlerdir.
Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:

"(Ey Nebi!) Senden önce hiçbir elçi göndermedik ki ona; ‘Benden
başka hak ilâh yoktur. O halde yalnızca bana ibâdet edin’ diye vahyetmiş
olmayalım."1
Kitap hakkında kısa bilgi: Bu kitapçık, aşağıdaki konuları içermektedir:
• İslâm dîni.
• İslâm esasları.
• İslâm akîdesinin esasları.
• Allah Teâlâ’ya îmân.
• Meleklere îmân.
• Kitaplara îmân.
• Elçilere Peygamberlere îmân.
• Âhiret gününe îmân.
• Kadere îmân.
• İslâm akîdesinin hedefleri amaçları .
Muhammed b Salih el Useymîn محمد بن صالح العثيمين - ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ مذكرة على العقيدة الواسطية ❝ ❞ شرح القواعد الحسان في تفسير القرآن ❝ ❞ مجالس شهر رمضان (ط. الثريا) ❝ ❞ تفسير القرآن الكريم - سورة ص ❝ ❞ تفسير القرآن الكريم - سورة الصافات ❝ ❞ تفسير القرآن الكريم - سورة القصص ❝ ❞ İsl acirc m Esasları Şerhi ❝ ❞ Ehli S uuml nnet vel Cemaat Akidesi ❝ ❞ Hayız ve Nifas ile İlgili H uuml k uuml mler ❝ الناشرين : ❞ دار الإسلام ❝ ❞ مدار الوطن للنشر ❝ ❞ مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية ❝ ❞ دار الإسلام للنشر والتوزيع ❝ ❞ مكتبة السنة ❝ ❞ دار الثريا للنشر ❝ ❱
من كتب إسلامية باللغه التركية كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نُبذة عن الكتاب:
İsl acirc m Esasları Şerhi

2015م - 1442هـ


Hamd, yalnızca Allah’adır. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret
diler ve O’na tevbe ederiz.
Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüklerinden Allah’a sığınırız.
Allah kimi hidâyete erdirirse, onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırırsa, onu
hidâyete erdirecek yoktur.
Allah'tan başka hak ilâhın olmadığına, O’nun bir olduğuna ve hiçbir
ortağının bulunmadığına, Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in O'nun
kulu ve elçisi olduğuna şehâdet ederim. Allah'ın salât ve selâmı, O'nun, âile
halkının, ashâbının ve onlara en güzel bir şekilde uyanların üzerine olsun.
Tevhîd ilmi, ilimlerin en şereflisi, makam bakımından en kıymetlisi ve ilk
yerine getirilmesi gereken görevlerden birisidir. Çünkü tevhîd ilmi, Allah
Teâlâ’yı, O’nun isimlerini, sıfatlarını ve kulları üzerindeki haklarını bilmektir.
Yine tevhîd ilmi, Allah Teâlâ’ya ve O’nun dîninin esasına götüren yolun
anahtarıdır.
Bundan dolayıdır ki bütün elçiler tevhîde dâvet etme konusunda ittifak
etmişlerdir.
Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:

"(Ey Nebi!) Senden önce hiçbir elçi göndermedik ki ona; ‘Benden
başka hak ilâh yoktur. O halde yalnızca bana ibâdet edin’ diye vahyetmiş
olmayalım."1
Kitap hakkında kısa bilgi: Bu kitapçık, aşağıdaki konuları içermektedir:
• İslâm dîni.
• İslâm esasları.
• İslâm akîdesinin esasları.
• Allah Teâlâ’ya îmân.
• Meleklere îmân.
• Kitaplara îmân.
• Elçilere Peygamberlere îmân.
• Âhiret gününe îmân.
• Kadere îmân.
• İslâm akîdesinin hedefleri amaçları . .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

ÖNSÖZ ....................................................................................................................3
İSLÂM DÎNİ ...............................................................................................................5
İSLÂM'IN RÜKÜNLERİ (ESASLARI):....................................................................... 10
İSLÂM AKÎDESİNİN ESASLARI:.............................................................................. 14
ALLAH'A ÎMÂN: ..................................................................................................... 16
Birincisi: Allah Teâlâ'nın varlığına insan fıtratı, akıl, şeriat, his ve duygular
delâlet etmiştir. .................................................................................................... 16
1. İnsan fıtratı, Allah Teâlâ'nın varlığına delâlet etmiştir: .................................. 16
2.Akıl, Allah Teâlâ'nın varlığına delâlet etmiştir:................................................ 16
3. Şeriat, Allah Teâlâ'nın varlığına delâlet etmiştir:........................................... 18
4. His ve duygular, Allah Teâlâ'nın varlığına delâlet etmiştir ki bu, iki yönden
olmaktadır:............................................................................................................ 18
İkincisi: Allah Teâlâ'ya îmân, O'nun rubûbiyetine îmân etmeyi içerir. .............. 22
Üçüncüsü: Allah Teâlâ'nın ulûhiyetine îmân etmeyi içerir. ................................. 26
Dördüncüsü: Allah Teâlâ'nın isim ve sıfatlarına îmân etmeyi içerir. .................. 32
Allah Teâlâ'nın isim ve sıfatları konusunda iki topluluk sapıtmıştır: .................. 33
Birincisi: Muattile .................................................................................................. 33
İkincisi: Müşebbihe............................................................................................... 34
Allah'a îmân, -yukarıda anlattığımız gibi- mü'mine pek büyük faydalar sağlar.
.............................................................................................................................. 35
MELEKLERE ÎMÂN: ................................................................................................ 36

2
Meleklere îmân dört hususu içerir:...................................................................... 36
Meleklerden kimisinin özel görevleri de olabilir. ............................................... 37
Meleklere îmân, mü'mine pek çok faydalar sağlar. .......................................... 38
KİTAPLARA ÎMÂN:................................................................................................. 42
Kitaplara îmân, dört hususu içerir:....................................................................... 42
Kitaplara îmân, mü'mine pek çok faydalar sağlar. ............................................ 43
ELÇİLERE (PEYGAMBERLERE) ÎMÂN: ................................................................... 44
Elçilere îmân, mü'mine pek çok faydalar sağlar................................................. 53
ÂHİRET GÜNÜNE ÎMÂN: ....................................................................................... 56
Âhiret gününe îmân üç hususu içerir:................................................................... 56
1. Ölümden sonraki diriliş anlamına gelen "Ba's"a îmân etmeyi içerir. Bu da
ölülerin Sûr’a ikinci üflenişten sonraki diriltilmesidir........................................... 56
2. Hesap ve cezaya îmân etmeyi içerir. ............................................................. 58
3. Cennet ve cehenneme îmân etmeyi içerir. ..................................................... 61
a) Kabir fitnesi (sorgusu): ................................................................................... 63
b) Kabir azabı ve nimeti: ..................................................................................... 63
Âhiret gününe îmân, mü'mine birçok faydalar sağlar. ....................................... 72
Bu faydalardan bazıları şunlardır:....................................................................... 72
1. Şeriat bu iddiânın bâtıl olduğuna delâlet eder............................................. 73
2. His ve duygular, bu iddiânın bâtıl olduğuna delâlet eder............................ 73
5. Akıl, Allah Teâlâ'nın varlığına delâlet etmiştir ki bu iki yönden olmaktadır: 77
KADERE ÎMÂN:...................................................................................................... 84
Kadere îmân, dört hususu içerir: ......................................................................... 84
Kadere îmân, mü'mine pek çok faydalar sağlar. ............................................... 93
Kader konusunda iki topluluk sapıtmıştır: ........................................................... 94
İSLÂM AKÎDESİNİN HEDEFLERİ: ............................................................................ 97


Hamd, yalnızca Allah’adır. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret
diler ve O’na tevbe ederiz.
Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüklerinden Allah’a sığınırız.
Allah kimi hidâyete erdirirse, onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırırsa, onu
hidâyete erdirecek yoktur.
Allah'tan başka hak ilâhın olmadığına, O’nun bir olduğuna ve hiçbir
ortağının bulunmadığına, Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in O'nun
kulu ve elçisi olduğuna şehâdet ederim. Allah'ın salât ve selâmı, O'nun, âile
halkının, ashâbının ve onlara en güzel bir şekilde uyanların üzerine olsun.
Tevhîd ilmi, ilimlerin en şereflisi, makam bakımından en kıymetlisi ve ilk
yerine getirilmesi gereken görevlerden birisidir. Çünkü tevhîd ilmi, Allah
Teâlâ’yı, O’nun isimlerini, sıfatlarını ve kulları üzerindeki haklarını bilmektir.
Yine tevhîd ilmi, Allah Teâlâ’ya ve O’nun dîninin esasına götüren yolun
anahtarıdır.
Bundan dolayıdır ki bütün elçiler tevhîde dâvet etme konusunda ittifak
etmişlerdir.
Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:

"(Ey Nebi!) Senden önce hiçbir elçi göndermedik ki ona; ‘Benden
başka hak ilâh yoktur. O halde yalnızca bana ibâdet edin’ diye vahyetmiş
olmayalım."1

 


 Kitap hakkında kısa bilgi: Bu kitapçık, aşağıdaki konuları içermektedir:
 • İslâm dîni.
 • İslâm esasları.
 • İslâm akîdesinin esasları.
 • Allah Teâlâ’ya îmân.
 • Meleklere îmân.
 • Kitaplara îmân.
 • Elçilere Peygamberlere îmân.
 • Âhiret gününe îmân.
 • Kadere îmân.
 • İslâm akîdesinin hedefleri amaçları .سنة النشر : 2015م / 1436هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 1.1 ميجا بايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة İsl acirc m Esasları Şerhi

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل İsl acirc m Esasları Şerhi
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
Muhammed b Salih el Useymîn محمد بن صالح العثيمين - MUHAMMED B SALIH EL USEYMÎN MHMD BN SALH ALATHIMIN

كتب Muhammed b Salih el Useymîn محمد بن صالح العثيمين ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ مذكرة على العقيدة الواسطية ❝ ❞ شرح القواعد الحسان في تفسير القرآن ❝ ❞ مجالس شهر رمضان (ط. الثريا) ❝ ❞ تفسير القرآن الكريم - سورة ص ❝ ❞ تفسير القرآن الكريم - سورة الصافات ❝ ❞ تفسير القرآن الكريم - سورة القصص ❝ ❞ İsl acirc m Esasları Şerhi ❝ ❞ Ehli S uuml nnet vel Cemaat Akidesi ❝ ❞ Hayız ve Nifas ile İlgili H uuml k uuml mler ❝ الناشرين : ❞ دار الإسلام ❝ ❞ مدار الوطن للنشر ❝ ❞ مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية ❝ ❞ دار الإسلام للنشر والتوزيع ❝ ❞ مكتبة السنة ❝ ❞ دار الثريا للنشر ❝ ❱. المزيد..

كتب Muhammed b Salih el Useymîn محمد بن صالح العثيمين
الناشر:
دار الإسلام
كتب دار الإسلام❰ ناشرين لمجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ 礼拜,为了什么? العبادة ، لماذا؟ ❝ ❞ 解答非穆斯林对伊斯兰的质疑 ❝ ❞ 先知穆罕默德的生活 ❝ ❞ Die Erl auml uterung der den Islam vernichtenden Faktoren ❝ ❞ 信仰学注 ❝ ❞ Aferrarse al Cor aacute n y la Sunnah es la esencia de la felicidad ❝ ❞ Le bon comportement envers la m egrave re ❝ ❞ Dialogue entre un musulman et un chr eacute tien ❝ ❞ الاربعون نوويه Hadist Arba rsquo in Nawawiyah ❝ ومن أبرز المؤلفين : ❞ محمد بن صالح العثيمين ❝ ❞ صفي الرحمن المباركفوري ❝ ❞ أبو غفيل بن محمد بن سلامة الطحاوي ❝ ❞ أبو الحسن علي الندوي ❝ ❞ سعيد بن علي بن وهف القحطاني ❝ ❞ محمد بن أحمد بن إسماعيل المقدم ❝ ❞ عبد الله صالح الفوزان ❝ ❞ على بن عمر بن احمد بادحدح ❝ ❞ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي ❝ ❞ نايف بن أحمد بن علي الحمد ❝ ❞ مشعل بن عبدالله ❝ ❞ محمد بن عبدالله بن سليمان السلمان ❝ ❞ يحيى بن شرف النووي أبو زكريا ❝ ❞ وليد بن فهد الودعان ❝ ❞ ابو زيتون عثمان ابراهيم ❝ ❞ إبراهيم بن فهد بن إبراهيم الودعان ❝ ❞ ايمن عبدالعزيز ابو نعومى ❝ ❞ صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي ❝ ❞ طلال بن سعد العتيبى ❝ ❞ محمد الجبالي ❝ ❞ محمد بن عبدالله بن صالح السحيم ❝ ❞ عبد الغفار حسن ❝ ❞ مشهور حسن السلمان ❝ ❞ عبد الرحمن دمشقية ❝ ❞ مازن التويجري ❝ ❞ ابو المنتصر بن محمد علي ❝ ❞ ذاكرنايك ❝ ❞ محمد بن أحمد القحطاني ❝ ❞ عبدالرحمن الجامع ❝ ❞ حسن محمد باعقيل ❝ ❞ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ❝ ❞ خالد بن عبد الرحمن الشايع ❝ ❱.المزيد.. كتب دار الإسلام

كتب شبيهة بـ İsl acirc m Esasları Şerhi:

قراءة و تحميل كتاب İsl acirc m rsquo da Vel acirc ve Ber acirc Mefhumu PDF

İsl acirc m rsquo da Vel acirc ve Ber acirc Mefhumu PDF

قراءة و تحميل كتاب İsl acirc m rsquo da Vel acirc ve Ber acirc Mefhumu PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب İslam Esasları İle İlgili Sorulara Ouml nemli Cevaplar PDF

İslam Esasları İle İlgili Sorulara Ouml nemli Cevaplar PDF

قراءة و تحميل كتاب İslam Esasları İle İlgili Sorulara Ouml nemli Cevaplar PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب İsl acirc m Uuml mmetinin Dirilişinde Ana Prensipler PDF

İsl acirc m Uuml mmetinin Dirilişinde Ana Prensipler PDF

قراءة و تحميل كتاب İsl acirc m Uuml mmetinin Dirilişinde Ana Prensipler PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب Muhammed b Abdulvahhab rsquo ın D acirc vetinin Hakikati ve Bu D acirc vetin İsl acirc m D uuml nyasındaki Etkileri PDF

Muhammed b Abdulvahhab rsquo ın D acirc vetinin Hakikati ve Bu D acirc vetin İsl acirc m D uuml nyasındaki Etkileri PDF

قراءة و تحميل كتاب Muhammed b Abdulvahhab rsquo ın D acirc vetinin Hakikati ve Bu D acirc vetin İsl acirc m D uuml nyasındaki Etkileri PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب Peygamberimizin Kişisel ve Ahl acirc k icirc Ouml zellikleri ve İsl acirc m Acirc d acirc bı PDF

Peygamberimizin Kişisel ve Ahl acirc k icirc Ouml zellikleri ve İsl acirc m Acirc d acirc bı PDF

قراءة و تحميل كتاب Peygamberimizin Kişisel ve Ahl acirc k icirc Ouml zellikleri ve İsl acirc m Acirc d acirc bı PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب Icirc m acirc n Esasları PDF

Icirc m acirc n Esasları PDF

قراءة و تحميل كتاب Icirc m acirc n Esasları PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب İslam İtikadında İsim ve Sıfat PDF

İslam İtikadında İsim ve Sıfat PDF

قراءة و تحميل كتاب İslam İtikadında İsim ve Sıfat PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب İslam’da Mezhep PDF

İslam’da Mezhep PDF

قراءة و تحميل كتاب İslam’da Mezhep PDF مجانا

كتب التاريخالتنمية البشريةحكم قصيرةكتابة على تورتة الخطوبةكتب تعلم اللغاتكتب اسلاميةالطب النبويمعاني الأسماءكورسات مجانيةزخرفة توبيكاتكتب قصص و رواياتكتب الأدبSwitzerland United Kingdom United States of Americaحروف توبيكات مزخرفة بالعربيخدماتتورتة عيد ميلادOnline يوتيوبالقرآن الكريمكتابة على تورتة مناسبات وأعيادشخصيات هامة مشهورةمعاني الأسماءكتب الطبخ و المطبخ و الديكوركورسات اونلاينتورتة عيد الميلادكتب الروايات والقصصحكمةكتب السياسة والقانوناصنع بنفسككتابة على تورتة الزفافبرمجة المواقعالكتابة عالصورالمساعدة بالعربيقراءة و تحميل الكتبالكتب العامةكتابة أسماء عالصورأسمك عالتورتهاقتباسات ملخصات كتبكتب للأطفال مكتبة الطفلزخرفة الأسماءFacebook Text Artكتب القانون والعلوم السياسيةمعنى اسم زخرفة أسامي و أسماء و حروف..