❞ كتاب نقد آثار خاور شناسان ❝  ⏤ مصطفی حسینی طباطبایی

❞ كتاب نقد آثار خاور شناسان ❝ ⏤ مصطفی حسینی طباطبایی

ديرزماني است كه مغربزمين، جهان اسلامي را آماجگاه تعرّض و تهاجم فرهنگي
خود قرار داده است و با صور گوناگون به يورش روزافزون خويش ادامه ميدهد. از
ميان شكلهاي مختلف اين تهاجم، تلاش گروهي از پژوهشگران غرب كه مستشرق
(Orientalist (يا خاورشناس ناميده ميشوند، در خور اعتناء و اعتبار است و بايد آثار
ايشان به صورتي جدي مورد بررسي و نقد قرار گيرد، به ويژه كه مخاطب اين گروه،
معمولاً كساني هستند كه با فرهنگ غربي كم و بيش آشنايي دارند و گاهي بر آستانة
«غربزدگي» ايستاده !اند
خاورشناسي، ميراث كنجكاويها و پژوهشهايي است كه مسيحيان پس از پايان
گرفتن جنگهاي صليبي در برابر فرهنگ اسلامي آغاز كردند. اين شناسايي پردامنه، در
سرآغاز خود با افترا و ناسزا همراه بود به گونهاي كه در قرون وسطي گاهي پيامبر بزرگ
اسلا م را اسقفي رومي (كاردينال) معرفي ميكردند كه چون به مقام پاپي دست نيافت،
به عربستان گريخت و آيين ناصوابي بر ضد مسيح بنيان نهاد! و اين افتراي شگفت


1 را پيربل در فرهنگ تاريخي و فلسفي Philosophique et Historique Dictionnaire
از قول گزارشگران مسيحي نقل كرده است .
دروغها و افسانههايي كه در عصر شكسپير ميان مردم انگلستان دربارة پيامبر ارجمند
اسلام و مسلمانان رواج داشت در فصل نهم از كتاب هلال و گل سرخ
است آمده گرد Chew چيو تأليف The Crescent the Rose 2

. و شگفت آنكه همين
شايعات بيپايه، گاهي علماي مغربزمين را تحتتأثير قرار ميداد و به اسلام و فرهنگ
اسلامي از همان ديدگاه مينگريستند


دیرزمانی است که مغرب‌زمین، جهان اسلامی را آماجگاه تعرّض و تهاجم فرهنگی خود قرار داده است واز میان شکل‌های مختلف این تهاجم، تلاش گروهی از پژوهشگران غرب که مستشرق Orientalist یا خاورشناس نامیده می‌شوند، در خور اعتناء و اعتبار است و باید آثار ایشان به صورتی جدّی مورد بررسی و نقد قرار گیرد در این کتاب مولف محترم به این مهم پرداخته است
مصطفی حسینی طباطبایی - ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ دعوت مسیحیان به توحید در پرتو تعالیم قرآن و انجیل ❝ ❞ بازنگری در معانی قرآن ❝ ❞ بررسی روایات ساختگی در کتب حدیث ❝ ❞ نقد آراء ابن سینا در الهیات ❝ ❞ نقد آثار خاور شناسان ❝ ❞ خیانت در گزارش تاریخ ❝ ❞ بررسی آراء اخباری و اصولی ❝ ❞ حقارت سلمان رشدی ❝ ❞ دین ستیزی نافرجام ❝ ❱
من كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نبذة عن الكتاب:
نقد آثار خاور شناسان

ديرزماني است كه مغربزمين، جهان اسلامي را آماجگاه تعرّض و تهاجم فرهنگي
خود قرار داده است و با صور گوناگون به يورش روزافزون خويش ادامه ميدهد. از
ميان شكلهاي مختلف اين تهاجم، تلاش گروهي از پژوهشگران غرب كه مستشرق
(Orientalist (يا خاورشناس ناميده ميشوند، در خور اعتناء و اعتبار است و بايد آثار
ايشان به صورتي جدي مورد بررسي و نقد قرار گيرد، به ويژه كه مخاطب اين گروه،
معمولاً كساني هستند كه با فرهنگ غربي كم و بيش آشنايي دارند و گاهي بر آستانة
«غربزدگي» ايستاده !اند
خاورشناسي، ميراث كنجكاويها و پژوهشهايي است كه مسيحيان پس از پايان
گرفتن جنگهاي صليبي در برابر فرهنگ اسلامي آغاز كردند. اين شناسايي پردامنه، در
سرآغاز خود با افترا و ناسزا همراه بود به گونهاي كه در قرون وسطي گاهي پيامبر بزرگ
اسلا م را اسقفي رومي (كاردينال) معرفي ميكردند كه چون به مقام پاپي دست نيافت،
به عربستان گريخت و آيين ناصوابي بر ضد مسيح بنيان نهاد! و اين افتراي شگفت


1 را پيربل در فرهنگ تاريخي و فلسفي Philosophique et Historique Dictionnaire
از قول گزارشگران مسيحي نقل كرده است .
دروغها و افسانههايي كه در عصر شكسپير ميان مردم انگلستان دربارة پيامبر ارجمند
اسلام و مسلمانان رواج داشت در فصل نهم از كتاب هلال و گل سرخ
است آمده گرد Chew چيو تأليف The Crescent the Rose 2

. و شگفت آنكه همين
شايعات بيپايه، گاهي علماي مغربزمين را تحتتأثير قرار ميداد و به اسلام و فرهنگ
اسلامي از همان ديدگاه مينگريستند


دیرزمانی است که مغرب‌زمین، جهان اسلامی را آماجگاه تعرّض و تهاجم فرهنگی خود قرار داده است واز میان شکل‌های مختلف این تهاجم، تلاش گروهی از پژوهشگران غرب که مستشرق Orientalist یا خاورشناس نامیده می‌شوند، در خور اعتناء و اعتبار است و باید آثار ایشان به صورتی جدّی مورد بررسی و نقد قرار گیرد در این کتاب مولف محترم به این مهم پرداخته است .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

عنوان صفحه
پ8Aشگفتار.......................................................................................................................... 8
اسامي خاورشناساني كه در اين كتاب از آنها سخن گفته :ايم ........................................14
ادوارد براون، خاورشناس انگليسي................................................................................15
زندگينامة علمي براون ...................................................................................................15
آثار براون.......................................................................................................................17
نقد آثار براون ................................................................................................................23
كارل بروكلمن، خاورشناس آلماني ...............................................................................37
زندگينامة علمي بروكلمن..............................................................................................37
آثار بروكلمن .................................................................................................................38
نقد آثار بروكلمن...........................................................................................................41
لوئي ماسينيون، خاورشناس فرانسوي............................................................................55
زندگينامة علمي ماسينيون..............................................................................................55
آثار ماسينيون .................................................................................................................56
نقد آثار ماسينيون...........................................................................................................57
رينولد آلن نيكلسون، خاورشناس انگليسي...................................................................65
زندگينامة علمي نيكلسون..............................................................................................65
آثار نيكلسون .................................................................................................................66
نقد آثار نيكلسون...........................................................................................................67
تئودور نولدكه، خاورشناس آلماني................................................................................73
زندگينامة علمي نولدكه.................................................................................................73
آثار نولدكه.....................................................................................................................73

4 نقد آثار خاورشناسان

نقد آثار نولدكه..............................................................................................................74
ايليا پاولويچ پطروشفسكي، خاورشناس روسي.............................................................82
زندگينامة علمي پطروشفسكي.......................................................................................82
آثار پطروشفسكي ..........................................................................................................82
نقد آثار پطروشفسكي....................................................................................................85
توماس آرنولد، خاورشناس انگليسي.............................................................................93
زندگينامة علمي آرنولد..................................................................................................93
آثار آرنولد .....................................................................................................................94
نقد آثار آرنولد...............................................................................................................95
هانري كربن، خاورشناس فرانسوي.............................................................................102
زندگينامة علمي كربن..................................................................................................102
آثار كربن.....................................................................................................................104
نقد آثار كربن...............................................................................................................107
ايگناتس گلدزيهر، خاورشناس مجارستاني .................................................................116
زندگينامة علمي گلدزيهر.............................................................................................116
آثار گلدزيهر ................................................................................................................117
نقد آثار گلدزيهر..........................................................................................................119
رژي بلاشر، خاورشناس فرانسوي...............................................................................127
زندگينامة علمي بلاشر.................................................................................................127
آثار بلاشر ....................................................................................................................128
نقد آثار بلاشر..............................................................................................................131
آرتورجان آربري، خاورشناس انگليسي.......................................................................144

فهرست مطالب 5
زندگينامة علمي آربري................................................................................................144
آثار آربري....................................................................................................................145
نقد آثار آربري.............................................................................................................146
رينهارت دزي، خاورشناس هلندي .............................................................................152
زندگينامة علمي دزي...................................................................................................152
آثار دزي......................................................................................................................153
نقد آثار دزي................................................................................................................155
هاميلتون گيب، خاورشناس اسكاتلندي.......................................................................158
زندگينامة علمي گيب ..................................................................................................158
آثار كيب......................................................................................................................159
نقد آثار گيب ...............................................................................................................161
يوگني برتلس، خاورشناس روسي ..............................................................................165
زندگينامة علمي برتلس ...............................................................................................165
آثار برتلس...................................................................................................................166
نقد آثار برتلس ............................................................................................................167
مونتگمري وات، خاورشناس اسكاتلندي....................................................................174
زندگينامة علمي وات...................................................................................................174
آثار وات......................................................................................................................174
نقد آثار وات................................................................................................................176
هانري لائوست، خاورشناس فرانسوي........................................................................182
زندگينامة علمي لائوست.............................................................................................182
آثار لائوست ................................................................................................................182

6 نقد آثار خاورشناسان

نقد آثار لائوست..........................................................................................................184
ويلفرد كنت ول اسميت، خاورشناس انگليسي ...........................................................189
زندگينامة علمي ول اسميت ........................................................................................189
آثار ول اسميت............................................................................................................189
نقد آثار ول اسميت .....................................................................................................190
هانري لامنس، خاورشناس بلژيكي .............................................................................197
زندگينامة علمي هانري لامنس ....................................................................................197
آثار لامنس...................................................................................................................198
نقد آثار لامنس.............................................................................................................200
ريچارد بولت، خاورشناس آمريكايي...........................................................................204
زندگينامة علمي بولت .................................................................................................204
آثار بولت.....................................................................................................................204
نقد آثار بولت ..............................................................................................................205
ژزف شاخت، خاورشناس آلماني................................................................................211
زندگينامة علمي شاخت...............................................................................................211
آثار شاخت..................................................................................................................212
نقد آثار شاخت............................................................................................................213
220..................................................................................................................................1
اسلام و مكارم اخلاق..................................................................................................220
222..................................................................................................................................2
أذان و وحي.................................................................................................................222
224..................................................................................................................................3

فهرست مطالب 7
يعقوب، نوادة ايراهيم...................................................................................................224
227..................................................................................................................................4
خطاي بروكلمان دربارة باقلاني...................................................................................227
229..................................................................................................................................5
بهاييگري، مذهبي التقاطي............................................................................................229
231..................................................................................................................................6
تأويل قرآن و معناي آن ...............................................................................................231
235..................................................................................................................................7
تميم الداري، افسانه يا حقيقت؟! .................................................................................235
237..................................................................................................................................8
آزادي زن در جاهليت! ................................................................................................237
239..................................................................................................................................9
خطا دربارة نماز جمعه................................................................................................239
240............................................................................................................................... 10
پيمان حديبيه را چه كسي شكست؟............................................................................240
كتابنامه.........................................................................................................................242

 

ديرزماني است كه مغربزمين، جهان اسلامي را آماجگاه تعرّض و تهاجم فرهنگي
خود قرار داده است و با صور گوناگون به يورش روزافزون خويش ادامه ميدهد. از
ميان شكلهاي مختلف اين تهاجم، تلاش گروهي از پژوهشگران غرب كه مستشرق
(Orientalist (يا خاورشناس ناميده ميشوند، در خور اعتناء و اعتبار است و بايد آثار
ايشان به صورتي جدي مورد بررسي و نقد قرار گيرد، به ويژه كه مخاطب اين گروه،
معمولاً كساني هستند كه با فرهنگ غربي كم و بيش آشنايي دارند و گاهي بر آستانة
«غربزدگي» ايستاده !اند
خاورشناسي، ميراث كنجكاويها و پژوهشهايي است كه مسيحيان پس از پايان
گرفتن جنگهاي صليبي در برابر فرهنگ اسلامي آغاز كردند. اين شناسايي پردامنه، در
سرآغاز خود با افترا و ناسزا همراه بود به گونهاي كه در قرون وسطي گاهي پيامبر بزرگ
اسلا م  را اسقفي رومي (كاردينال) معرفي ميكردند كه چون به مقام پاپي دست نيافت،
به عربستان گريخت و آيين ناصوابي بر ضد مسيح  بنيان نهاد! و اين افتراي شگفت9
1 را پيربل در فرهنگ تاريخي و فلسفي Philosophique et Historique Dictionnaire
از قول گزارشگران مسيحي نقل كرده است .
دروغها و افسانههايي كه در عصر شكسپير ميان مردم انگلستان دربارة پيامبر ارجمند
اسلام  و مسلمانان رواج داشت در فصل نهم از كتاب هلال و گل سرخ
است آمده گرد Chew چيو تأليف The Crescent the Rose 2

. و شگفت آنكه همين
شايعات بيپايه، گاهي علماي مغربزمين را تحتتأثير قرار ميداد و به اسلام و فرهنگ
اسلامي از همان ديدگاه مينگريستند


 دیرزمانی است که مغرب‌زمین، جهان اسلامی را آماجگاه تعرّض و تهاجم فرهنگی خود قرار داده است واز میان شکل‌های مختلف این تهاجم، تلاش گروهی از پژوهشگران غرب که مستشرق Orientalist یا خاورشناس نامیده می‌شوند، در خور اعتناء و اعتبار است و باید آثار ایشان به صورتی جدّی مورد بررسی و نقد قرار گیرد در این کتاب مولف محترم به این مهم پرداخته استحجم الكتاب عند التحميل : 1.5 ميجا بايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة نقد آثار خاور شناسان

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل نقد آثار خاور شناسان
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
مصطفی حسینی طباطبایی - Mustafa Hosni Tabatbay

كتب مصطفی حسینی طباطبایی ❰ له مجموعة من الإنجازات والمؤلفات أبرزها ❞ دعوت مسیحیان به توحید در پرتو تعالیم قرآن و انجیل ❝ ❞ بازنگری در معانی قرآن ❝ ❞ بررسی روایات ساختگی در کتب حدیث ❝ ❞ نقد آراء ابن سینا در الهیات ❝ ❞ نقد آثار خاور شناسان ❝ ❞ خیانت در گزارش تاریخ ❝ ❞ بررسی آراء اخباری و اصولی ❝ ❞ حقارت سلمان رشدی ❝ ❞ دین ستیزی نافرجام ❝ ❱. المزيد..

كتب مصطفی حسینی طباطبایی

كتب شبيهة بـ نقد آثار خاور شناسان:

قراءة و تحميل كتاب نقد التوراة فى الفكر اليهودى والمسيحى والإسلامى PDF

نقد التوراة فى الفكر اليهودى والمسيحى والإسلامى PDF

قراءة و تحميل كتاب نقد التوراة فى الفكر اليهودى والمسيحى والإسلامى PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب نقد الليبرالية PDF

نقد الليبرالية PDF

قراءة و تحميل كتاب نقد الليبرالية PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب نقد الإشتراكية PDF

نقد الإشتراكية PDF

قراءة و تحميل كتاب نقد الإشتراكية PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب نقد التوراة أسفار موسى الخمسة PDF

نقد التوراة أسفار موسى الخمسة PDF

قراءة و تحميل كتاب نقد التوراة أسفار موسى الخمسة PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب نقد كتاب تحرير المرأة في عصر الرسالة PDF

نقد كتاب تحرير المرأة في عصر الرسالة PDF

قراءة و تحميل كتاب نقد كتاب تحرير المرأة في عصر الرسالة PDF مجانا


Warning: extract() expects parameter 1 to be array, boolean given in /home/books/public_html/includes/functions.php on line 178
قراءة و تحميل كتاب  PDF

PDF

قراءة و تحميل كتاب PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب نقد نصوص حديثية في الثقافة العامة PDF

نقد نصوص حديثية في الثقافة العامة PDF

قراءة و تحميل كتاب نقد نصوص حديثية في الثقافة العامة PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب نقد التسامح الليبرالي PDF

نقد التسامح الليبرالي PDF

قراءة و تحميل كتاب نقد التسامح الليبرالي PDF مجانا